Brigádní generál Karel Rausch

Životopis
Narodil se 28. ledna 1876 v Čáslavi. Studoval na gymnáziích ve svém rodišti a ve Vysokém Mýtě, kadetní školu v Praze a válečnou školu ve Vídni. Po absolvování válečné školy působil u různých vyšších velitelství ve Vídni a Krakově.
V r. 1909 jako setník generálního štábu nastoupil do Vojenského zeměpisného ústavu ve Vídni. Jako topograf mapoval v Tyrolsku (1910) a Bosně ( 1912). Od roku 1912 byl vedoucím 5. mapovacího oddělení v Banátě.
V roce 2015 byl zařazen do služby u vojsk. Během 1. světové války, jako major, později podplukovník gen. štábu, velel polním jednotkám nebo působil v různých funkcích na generálním štábu a u vyšších velitelství.
Po vzniku republiky Československé byl v hodnosti plukovníka převzat československým vojskem a po krátkou dobu velitelem operačního oddělení zemského velitelství v Praze, kde řídil vojenské obsazení pohraničních území nového státu.
Po zrušení tohoto velitelství převzal 18. prosince 1918 v nově zřízeném ministerstvu národní obrany vedení IX. odboru (zeměpisný ústav). Současně byl jmenován členem „Smíšené komise pro zeměpisný ústav".
V roce 1919 byl jmenován velitelem nově vzniklého Československého vojenského zeměpisného ústavu a v roce 1923 povýšen do hodnosti brigádního generála. Od roku 1923, kdy byl ústav přejmenován, do 31. března 1934 byl velitelem Vojenského zeměpisného ústavu a současně náčelníkem Vojenské zeměpisné služby. V roce 1934 odešel z aktivní vojenské služby do zálohy. Zemřel v roce 1954.
Byl členem Československé společnosti zeměpisné, Československé národní rady badatelské i redakčních rad řady odborných časopisů z oboru geografie, etnografie a dalších. Od roku 1920 byl členem redakčního výboru Sborníku České společnosti zeměpisné. Svým vystoupením na 1. sjezdu zeměpisné společnosti v Brně podnítil vznik československé Názvoslovné komise.
Významně se zasloužil o vybudování Československé vojenské zeměpisné služby a nového objektu VZÚ v Praze - Bubenči v letech 1923 – 1925.
Je považován za zakladatele Československého vojenského zeměpisného ústavu.