pplk. v. z. Doc. Ing. Marian Rybanský, CSc.

Životopis
Dne 31. října 1958 se narodil v Topoľčanech Doc. Ing. Marian Rybanský, CSc., významný představitel české vojenské geografie a karto­grafie. Po absolvování gymnázia v Topoľčanech, SR vystudoval s vyznamenáním v letech 1977-82 obor geodézie a kartografie na VAAZ v Brně. Již během studií pracoval jako pomocná vědecká síla na katedře geodézie a kartografie. Po absolvování studia působil, v letech 1982-84, jako starší redaktor a v letech 1984-86, jako náčelník oddělení automatizované výroby map ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. V letech 1986-89 absolvoval interní vědeckou aspiranturu na VAAZ v Brně v oboru kartografie, následně byl v r. 1990 ustanoven odborným asistentem na katedře geodézie a kartografie, kde se začal specializovat na obor kartografie. V letech 1994-2005 vykonával funkci vedoucího skupiny kartografie na tehdejší katedře vojenských informací o území, VA Brno. V r. 1996 absolvoval půlroční stáž v CFB Borden, Ontario, Kanada. V r. 2003 po habilitaci získal pedagogickou hodnost docenta v oboru geodézie a kartografie na VA Brno, dnes Univerzita obrany v Brně, kde působí 32 let. V letech 2005-2011 rovněž působil jako vědecký pracovník na ústavu geografie Masarykovy univerzity v Brně.
Na Vojenské akademii, později Univerzitě obrany vyučoval předměty vojenská geografie, topografie, vyšší geodézie (cvičení), kartografie, ekologie, mapování, hydrologie, sociální geografie. Později se zaměřil na kartografii a geografii. Má výraznou zásluhu na rozvoji a současné úrovni obou disciplín na katedře i v rámci Geografické služby AČR. Velmi aktivně se podílel na vědecké výchově a pedagogickém růstu vojenských i civilních kartografických a geografických specialistů. Byl členem redakční rady náčelníka Topografické služby AČR, názvoslovné komise náčelníka Geografické služby AČR, je členem ediční komise FVT UO Brno a členem redakční rady časopisu Advances in Military Technology. Byl předsedou nebo členem komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací na UO Brno, VUT Brno, ČVUT Praha a MU Brno.
Byl školitelem několika vědeckých aspirantů a zahraničních studentů, oponentem několika disertačních a habilitačních prací.
Rozsáhlé jsou výsledky vědecké a odborné činnosti Doc. Rybanského, jež byly orientovány převážně ve prospěch vojenské geografie a kartografie. Ve svém souhrnu představují téměř 170 titulů učebnic, skript, výzkumných zpráv a publikovaných odborných článků. K nejvýznamnějším patří zejména celoarmádní učebnice vojenská geografie a vojenská topografie, 2 odborné knihy v angličtině (Cross-Country Movement) a 10 zavedených certifikovaných metodik. Zúčastnil se prací na tvorbě projektů, odborných směrnic, předpisů a pomůcek spojených s vývojem nových speciálních map a vojensko-geografických informačních systémů. Oponoval a recenzoval množství projektů, výzkumných zpráv, učebnic, odborných článků a referátů v ČR i v zahraničí.
Ve vědecké práci se zabývá vojenskou geografií, analýzami terénu a zejména modelováním vlivu terénu na pohyb vozidel. Byl odpovědným řešitelem 5 výzkumných projektů, spoluřešitel 12 výzkumných projektů, 2x byl nominován na cenu rektora UO Brno za vědeckou činnost.
Je zástupcem ČR v mezinárodním výzkumném týmu ET-248 „NATO Reference Mobility Model“, členem pracovní komise International Cartographic Association (ICA) - Commission on Cartography in Early Warning and Crisis Management, členem International Society of Terrain Vehicle Systems a členem Kartografické společnosti ČR, kde současně pracuje v hodnotící komisi soutěže „mapa roku“.
Byl předsedou 2 mezinárodních a 1 národní konference, vedoucím sekcí a členem organizačních a programových výborů několika národních a mezinárodních konferencí.
Přednášel na desítkách univerzit, ve výzkumných institucí a na konferencích v ČR a v zahraničí. V r. 2018 obdržel ocenění za nejlepší příspěvek na mezinárodní konferenci 9th IGRSM International Conference and Exhibition on Geospatial and Remote Sensing v Kuala Lumpur.
V průběhu studentských let se aktivně věnoval turistice a sportu, zejména atletice, lyžování a branným sportům. V r. 1981 byl přeborníkem armády ve vojenském trojboji a úspěšným účastníkem prvního závodu v ČSSR o získání titulu „železný muž“ v klasických disciplínách (3 km plavání, 200 km kolo a maratón).
Všichni, kteří měli možnost s Doc. Rybanským spolupracovat, včetně studentů na UO Brno ho znají jako uznávaného odborníka v ČR i v zahraničí, cílevědomého a pracovitého člověka a sportovce tělem i duší.