Plukovník Ing. Igor ŠIMON

Životopis
Narodil se 19. září 1935 v Praze Strašnicích, kde prožil své dětství a ukončil zde i devítileté základní vzdělání.
V roce 1951 nastoupil na čtyřletou Vojenskou vyšší průmyslovou školu obor elektro v Ostravě a po jejím zrušení ukončil v roce 1954 středoškolská studia maturitou na Vojenské škole Jana Žižky v Moravské Třebové. Dále absolvoval Pěchotní učiliště v Lipníku nad Bečvou a při vyřazení byl dnem 1. 8. 1956 povýšen do hodnosti poručíka.
V letech 1956 až 1961 sloužil u 8. tankosamohybného pluku (později 8. tankový pluk) v Jihlavě, kam nastoupil jako velitel samostatné střelecké a průzkumné čety. V roce 1961 byl přijat na Vojenskou akademii v Brně, specializaci řízení a navádění raket, po druhém ročníku přestoupil na nově zavedený směr – vojenské počítače. Akademii úspěšně zakončil v roce 1966 a získal titul inženýra. Následně nastoupil jako inženýr elektronik k Informačnímu a výpočetnímu středisku Operační správy GŠ Praha, kde působil 5 měsíců.
Do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) nastoupil 27. 12. 1966 v hodnosti kapitána na funkci Starší inženýr - elektronik, později zastával funkci náčelníka skupiny inženýrsko – technického zabezpečení Výpočetního střediska VTOPÚ. V listopadu 1972 byl ustanoven náčelníkem Oddělení analýzy a projektování dále pak náčelníkem Výpočetního střediska projektování a inženýrsko technického zabezpečení. Dne 24. 11. 1989 byl přemístěn k Výzkumnému středisku 090 (VS090) na funkci náčelníka oddělení kartografické tvorby a informatiky. Dne 30. 10. 1992 byl na vlastní žádost propuštěn do zálohy a nastoupil jako občanský zaměstnanec k Vojenskému zeměpisnému ústavu v Praze (VZÚ) na funkci zástupce náčelníka Střediska informatiky, později na funkce výzkumného a vývojového pracovníka, systémového specialisty. Při reorganizaci služby v letech 2001 až 2003 pokračoval v práci v Hlavním úřadu vojenské geografie (VÚVG) na Oddělení informačních technologií. Pracovní působení ukončil ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř) v Dobrušce na Oddělení systémového rozvoje geografického zabezpečení v roce 2004.
Ing. Igor Šimon si stále a systematicky zvyšoval svoji kvalifikaci. Absolvoval řadu krátkodobých i dlouhodobých specializovaných kurzů a školení (např.: EPOS 2, Minsk 22M, Dálkový přenos dat,), v roce 1972 absolvoval tříměsíční postgraduální studium „Systémové inženýrství“ a v roce 1975 Vyšší akademický kurz mechanizace a automatizace velení při VAAZ Brno. Celkově ve prospěch armády, topografické a geografické služby odpracoval úctyhodných 48 roků.
Po celou dobu působení v Topografické službě se na všech zastávaných funkcích profesně zabýval problematikou automatizace kartografických, geografických, řídících i logistických procesů, jak s hlediska hardwarového, tak s hlediska programového zabezpečení. Podílel se na koncepčním řešení, zavádění, školení obsluh, výchově nových pracovníků i při popularizaci oblasti IT a zvyšování „počítačové gramotnosti“ ve službě. Z širokého spektra úkolů je třeba vyjmenovat například účast při: výstavbě pracoviště samočinného počítače MINSK 22, uvedení počítače do provozu a jeho ITZ. Pro Zdravotnickou správu vyřešil projekt Analýza infekční nemocnosti, který byl zaveden do celoarmádní praxe a od roku 1969 provozován 10 let ve VTOPÚ. Byl členem řešitelského týmu pro vývoj a zavádění Automatizovaného kartografického systému AKS DIGIKART, kde nesl odpovědnost za vývoj a zavedení aplikačního programového vybavení pro tvorbu topografických map 1:25 000, speciálních technologií pro VKÚ Harmanec – tzv. Harmanecké body (HB), i pro dílčí automatizační postupy při tvorbě speciálních map v situaci, kdy komplexní tvorba TM 25 se ukázala jako nereálná. Poznámka: Úkol AKS DIGIKART byl zařazen do státního plánu rozvoje vědy a techniky. Na počátku období intenzivního rozvoje v oblasti geografických informačních systémů (GIS) byl odpovědným řešitelem digitálního modelu území DMÚ 200, jako prvého systému, který pokrýval svými daty celý prostor státu. DMÚ 200 se svým aplikačním vybavením, zejména vojenskými úlohami, (spojení s výškopisem – DMR 2, modelování situací) napomohl k pochopení významu a užitečnosti problematiky GIS v celoarmádním rámci, zejména u vyšších funkcionářů. Podílel se na koncepčním řešení i realizaci dalších úkolů, jako např. výstavba VISÚ, zejména jeho části Vojenského geografického informačního systému (VGIS), či Metainformačního systému METIS. Uvedenou problematiku prezentoval jak na úrovni služby, celoarmádně, tak i v civilním rezortu. Při tom byl aktivním účastníkem řady odborných jednání i mezinárodních. Zároveň řídil projektové týmy v oblastech MTZ, řízení a správy. Při výkonu funkcí se projevily jeho pedagogické a manažerské schopnosti s citem pro práci s lidmi.
Plukovník Ing. Igor Šimon je nositelem vojenských vyznamenání, v roce 1968 mu byla udělena medaile „Za službu vlasti“ a v roce 1979 medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“. V roce 1989 mu bylo uděleno státního vyznamenání “Za vynikající práci”. Do hodnosti plukovníka byl povýšen dnem 1. 10. 1989.
Igor Šimon se celý život významně společensky a sportovně angažoval. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století pracoval jako člen vedení okresní rady pionýrské organizace, získával vedoucí oddílů mládeže a osobně organizoval letní dětské tábory v Mělčanech, Hlavňově, Orlickém Záhoří, i tábory putovní a mezinárodní. V mladším věku se věnoval částečně výkonnostním disciplínám: sportovní gymnastice, sportovní střelbě, judu, odbíjené, orientačnímu běhu, branným orientačním závodům a parašutismu. Věnuje se rekreačním běhům pro radost, vysokohorské turistice, vodáctví, ale především sjezdovému i běžeckému lyžování.
Je spoluzakladatelem Veřejné lyžařské školy (VLŠ) v Dobrušce, jedné z prvních v republice, pracuje zde jako dlouholetý instruktor a cvičitel lyžování s profesionální licencí a je stale aktivní jako metodik VLŠ a člen lektorského sboru pro přípravu profesionálních lyžařských instruktorů.
Je i zakládajícím členem Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby v posádce Dobruška a je aktivním členem pracovního týmu Sdružení pro skenování archivních podkladů uložených ve VGHMÚř.
Ing. Igor Šimon od svého příchodu v roce 1966 až do současnosti žije v Dobrušce. Je ženatý s manželkou Martou, spolu vychovali dcery Simonu a Markétu a společně se těší z deseti vnoučat.
Zemřel 8. května 2019