Ing. Marta ŠIMONOVÁ

Životopis
Marta Šimonová se narodila 21. července 1939 v Dolním Smrčném (nyní Brtnice) na Vysočině. Po skončení základní školy studovala na jihlavském gymnáziu, které ukončila maturitou v roce 1957. Po maturitě nastoupila na Vysokou školu chemicko technologickou (VŠCHT) v Praze, na které promovala a získala titul inženýra v roce 1962. Dalších pět let pracovala jako vedoucí laboratoře Obchodních sladoven v Ivanovicích na Hané. V roce 1967 po přestěhování do Dobrušky byla přijata na výzkumné oddělení Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ), jako výzkumný a vývojový pracovník v oboru fotochemie.
Přestože jejím původním oborem byla kvasná potravinářská technologie, tak velmi brzy, především díky svému samostatnému úsilí, získala požadované znalosti z fotochemie .
Úspěšně absolvovala dvouleté postgraduální studium teorie a praxe fotografického obrazu na VŠCHT Pardubice. Později též obhájila odbornou atestaci vyššího stupně .
Po vzniku Výzkumného střediska 090 (VS090) v roce 1972, přešla jako vědecký pracovník. do této instituce. Tuto funkci úspěšně zastávala po celou dobu existence střediska až do roku1993. Po ukončení činnosti VS 090 pracovala ve VTOPÚ Dobruška, kde působila na pracovišti fotolaboratorního provozu až do roku 1995, kdy odešla do starobního důchodu. V důchodu ještě tři roky pracovala ve Vojenském zeměpisném ústavu (VZU) v Praze. V roce 1998 v důsledku náhlého těžkého onemocnění své pracovní působení ukončila.
Na výzkumných úkolech se jako řešitel, nebo spoluřešitel pracovala zejména na :
* objektivizací automatizovaného zpracování leteckých měřických snímků (LMS) a odvozených snímkových podkladů
* projektu a realizací přístrojového vybavení chemické kontrolní laboratoře VTOPÚ
* vývoje a realizací tuzemských vyvolávacích automatů MVS 240 pro VTOPÚ a VÚ 9681 Hradec Králové (ve spolupráci s Filmovým průmyslem Barrandov)
* vývoje tuzemské výroby speciálních filmů ve Fotochemě Hradec Králové určených pro fotogrammetrické účely do leteckých kamer (rozměrová stálost, rozlišovací schopnost, …)
* spoluprací s Podnikem zaharničního obchodu ARTIA na rozšiřování sortimentu a dovozu leteckých filmů a k nim příslušejícím kopírovacích materiálů pro odvozené snímkové podklady
* řešení problematiky archivace LMS – převodu snímků na nehořlavé podložky
* aplikace reprografie a mikrografie v moderních kartoreprodukčních procesech ve VTOPÚ a VZÚ
* řešení problematiky ekologie a odpadového hospodářství ve VTOPÚ a VZÚ (regenerace fotografických chemikálií a roztoků pro získávání stříbra)
Ing. Šimonová měla vedle své pracovní činnosti i publikační činnost. Byla členem Československé vědecko-technické společnosti, Československé společnosti chemické ČSAV a v České komoře fotografů. .
Patří k aktivním členům Společnosti přátel vojenské zeměpisné služby.