Pplk. Ing. Miroslav SKALIČKA

Životopis
Dne 12. října 2013 si připomeneme 80. výročí narození podplukovníka Ing. Miroslava Skaličky, dlouholetého příslušníka Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) Dobruška.
Narodil se 12. října 1933 v Žeranovicích, okr. Kroměříž. Čtyři třídy obecní školy navštěvoval v letech 1939 až 1943 v Žeranovicích, potom studoval v letech 1943 až 1948 měšťanskou školu a jednoroční učební kurz v Holešově. V období od 1. 9. 1948 do 1. 9. 1950 se vyučil strojním obuvníkem u n. p. Svit Gottwaldov a do 31. 8. 1953 zde pracoval jako dělník. V období od 1. 9. 1953 do 28. 6. 1955 absolvoval v Holešově Jedenáctiletou střední školu, kterou ukončil maturitou.
Dne 1. 9. 1955 nastoupil jako posluchač topografického směru Ženijně technického učiliště (ŽTU) Litoměřice, zde v rámci studia ukončil základní vojenskou službu a při vyřazení dne 1. 8. 1958 byl přijat za důstojníka z povolání v hodnosti poručíka. V období od 18. 7. 1960 do 31. 7. 1965 absolvoval studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně, obor geodetický a kartografický, kde získal titul inženýra zeměměřictví. V roce 1965 absolvoval tříměsíční kurz operátorů samočinného počítače MINSK 22, následně v roce 1966 čtyřměsíční kurz operačního výzkumu, oba při Výzkumném ústavu 401 Praha.
Po skončení ŽTÚ nastoupil dne 1. 8. 1958 do VTOPÚ Dobruška, kde vykonával základní topografické funkce až do července 1960. Po absolvování VAAZ a specializovaných kurzů nastoupil dne 1. 9. 1966 ve VTOPÚ na funkci Starší důstojník analytik projektant Výpočetního střediska. Dále zastával od 1. 9. 1978 funkci náčelníka Provozu analýzy a projektování – ZN Střediska projektování a ITZ a od 15. 10. 1984 funkci náčelníka Provozu geodetických podkladů Výpočetního střediska geodetických podkladů, kterou vykonával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání dne 31. 10. 1990.
Pplk. Ing. Miroslav Skalička patřil k prvním absolventům katedry geodézie a kartografie, kteří se ve VTOPÚ úspěšně zabývali přípravou projektového a programového nasazení samočinného počítače Minsk 22M, zejména při převodu a novelizaci děrnoštítkových agend do počítačového prostředí. Zvláště to prokázal v oblastech zásobování mapami, topografickým materiálem a plánování, sledování a vyhodnocování pracovních činností. Zabýval se i oblastí vědeckotechnických výpočtů, kde jeho řešení automatizované tvorby konstrukčního listu topografických i speciálních map se stalo podkladem pro vývoj modulů, zavedených později do provozní praxe, zejména v systému AKS Digikart. Byl mezi prvními vedoucími projektů, kteří nejen pochopili, ale i prakticky uplatňovali zásady multidisciplinární týmové práce.
Po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání ještě pracoval ve VTOPÚ Dobruška s přestávkami na krátkodobé pracovní výpomoci v období od 1. února 1991 do 11. listopadu 1994. Celkem odpracoval ve VTOPÚ Dobruška při plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení více jak 36 roků.
Podplukovníku Ing. Miroslavu Skaličkovi byly uděleny medaile „Za službu vlasti“, v roce 1968, „Za zásluhy o obranu vlasti“, v roce 1979 a „Za zásluhy o ČSLA 2. stupně“, v roce 1990.
Miroslav Skalička byl sportovně založený, ve svém volném čase se věnoval rekreačnímu sportu, zejména fotbalu, a byl také dlouholetým cvičitelem Sokola Dobruška. Měl rád hory a miloval zimní i letní turistiku. Jeho velkým koníčkem bylo též zahrádkaření. Na své zahrádce v zahrádkářské kolonii Na Trojici trávil veškerý volný čas. Byl přátelský a se svými kamarády rád poseděl v chatce na zahradě u dobré skleničky vína či lahodné slivovice.
Miroslav Skalička byl ženatý s manželkou Jitkou, spolu vychovali dvě děti, syna Viléma a dceru Lenku.
Podplukovník v. v. Ing. Miroslav Skalička zemřel dne 26. 10. 1995 po delší srdeční nemoci ve věku 62 let.
Čest jeho památce.