Plukovník Ing. Otakar SKOUPÝ

Životopis
Ing. Otakar Skoupý se narodil 27. března 1913 v Brně, kde vystudoval Reálné gymnázium a poté Českou vysokou školu technickou dr. Beneše v Brně, obor zeměměřičské inženýrství. Vysokou školu absolvoval v r. 1937. Po škole byl odveden do činné vojenské služby k 5. baterii dělostřeleckého pluku 6 “ Irkutský”. Po demobilizaci byl 31. 3. 1939 propuštěn z armády do zálohy v hodnosti četař – aspirant.
Vrátil se do Brna, kde nastoupil jako měřický komisař na Úřad pro agrární operace v oblasti. Po válce, již jako inženýr zeměměřičství, absolvoval ještě rok studia na své alma mater v ročníku 1946/1947. Poté byl zaměstnán jako vrchní měřičský komisař v zemědělském referátu Krajského národního výboru v Brně.
V roce 1950 byl povolán do armády jako specialista na zeměměřičské inženýrství a aktivován v hodnosti kapitána. Službu nastoupil u Vojenského topografického ústavu v Dobrušce, kde v letech 1952-1955 působil jako zástupce náčelníka fotogrammetrického odboru
V roce 1955 byl jmenován náčelníkem organizační a plánovací skupiny topografického odboru generálního štábu Československé armády /TO GŠ/. V r. 1958 byl pak v hodnosti podplukovníka ustanoven do funkce náčelníka Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. V r. 1960 byl povýšen do hodnosti plukovníka. Na začátku normalizace v r. 1970 byl propuštěn do důchodu.
Do funkce náčelníka Vojenského zeměpisného ústavu nastupoval v složitém období reorganizace Vojenské topografické služby (VTS), kdy se 1. Vojenský kartografický ústav (1.VKÚ) opětně přebudoval na VZÚ. Pod jeho vedením byl zpracován nový organizační řád a byla rozšířena působnost ústavu s právem řídit kartografické a reprodukční práce obou zmíněných institucí. V návaznosti na tuto reorganizaci zpracoval VZÚ v r. 1959 dlouhodobý plán technického rozvoje s výhledem do r. 1975. Autoritu a dobré jméno ústavu v tomto období posilovaly výsledky práce výzkumného oddělení ústavu, které díky intenzivní spolupráci se složkami v rámci i mimo rámec VTS přinášely významné konkrétní praktické využití.
Plukovník Ing. O. Skoupý využíval své dlouholeté odborné zkušenosti při mnohostranném rozšiřování a rozvíjení aktivit VZÚ, včetně spolupráce se zahraničím. Za ČSR se pravidelně zúčastňoval konferencí Vojenských topografických ústavů partnerských zemí. Mnozí pracovníci partnerských organizací absolvovali úspěšnou stáž v ústavu, výsledky výzkumu VZÚ se pravidelně objevovaly v studiích a výzkumných pracích vojenských topografických služeb spřátelených zemí.
Zásadní pozornost věnoval plukovník Ing. O. Skoupý informační a popularizační činnosti ústavu. Dbal na rozvoj aktivit technické knihovny a pravidelně vydávaného Dokumentačního zpravodaje, jenž byl využíván všemi složkami VTS a současně sloužil i civilnímu sektoru. Dohlížel i na to, aby sborník "Vojenský topografický obzor" kvalitně plnil svůj úkol spolupodílet se na výchově odborných pracovníků.
Pod jeho vedením vydal VZÚ mimořádnou publikaci – “ Československý vojenský atlas ” – vrcholové dílo reprezentace vyspělosti československé vojenské kartografie a reprodukce. Za tento počin bylo ústavu a tvůrcům atlasu v r. 1965 uděleno jedno z nejvyšších státních vyznamenání – Řád práce. Ve stejném roce byl VZÚ za své celkové pracovní výsledky vyznamenán i Řádem rudé hvězdy.
Za svoji práci byl plukovník Ing. O. Skoupý v r. 1955 oceněn medailí Za službu vlasti a v r. 1961 medailí Za zásluhy o obranu vlasti.
Vedle svých přímých služebních povinností se plk. Ing Skoupý aktivně zapojoval do přípravy a výchovy nových odborníků. Přednášel, publikoval v odborném tisku, např. v Geodetickém a kartografickém obzoru, a byl pravidelným členem zkušebních komisí pro státní zkoušky při ČVUT v Praze a Vojenské technické akademie v Brně. Byl aktivním členem Československé společnosti zeměpisné při Československé akademii věd.
Plk. Ing. Skoupý byl mimořádný člověk, vzdělaný, čestný, skromný, obětavý. Vedle velikých odborných znalostí měl rozsáhlé všeobecné znalosti i praktické dovednosti. Ve svém mládí působil aktivně ve skautingu ve vedení celorepublikové organizace / v letech 1930-1939/. Věnoval se fotografování a filmování. V r. 1947 získal 1. cenu v soutěži amatérských filmů ČSR. Krásně kreslil a maloval. Byl výborný sportovec, lyžoval, věnoval se tancům na ledě, hrál volejbal, plaval. Měl velké znalosti z biologie a astronomie.
V pracovním životě byl korektní, náročný na sebe i na druhé. Ke spolupracovníkům byl velmi lidský a vstřícný.
S manželkou Marií vychoval syna a dceru. Každou chvíli volna věnoval rodině a dětem, učil je a staral se o ně s láskou a porozuměním.