PPLK. V.V. ING. BOHUSLAV ŠKVRNA

Životopis
Narodil se 2. ledna 1951 v Martínkovicích, kde v letech 1957 až 1966 navštěvoval základní devítiletou školu.
Vojenskou kariéru zahájil ve svých patnácti letech vstupem na Vojenskou školu Jana Žižky v Moravské Třebové. Po maturitě v roce 1969 zahájil studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně, katedře geodézie a kartografie, které úspěšně ukončil v roce 1974 a získal titul zeměměřického inženýra.
Na VAAZ v dalších studiích absolvoval:
- 1984 tříměsíční vyšší akademický kurz „Automatizace velení“
- 1992 až 1993 šestiměsíční interní akademický kurz „Řízení provozu výzbroje a techniky“.
Dnem 1.8. 1974 jako voják z povolání v hodnosti poručíka nastoupil do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce na funkci náčelníka měřické skupiny – starší topograf geodetické oddělení topograficko-geodetického odřadu (TGO). Později byl přeřazen k topografickému oddělení, kde se podílel na tvorbě plánů měst 1 : 10 000 a topografické části 2. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000. V r. 1978 byl ustanoven zástupcem náčelníka topografického oddělení – TGO. V r. 1982 byl ustanoven náčelníkem topografického oddělení – TGO. Při řízení oddělení se podílel na revizních pracích topografické části zpracovávaných map.
Deset roků jezdil na polní práce po celém území tehdejšího Československa. V rámci svého působení též prováděl ve vojenských výcvikových prostorech zaměřování vlícovacích bodů, geodetická měření pro mapy geodetických údajů a zaměřování úkrytů letadel na vojenských letištích. Byl vedoucím odborného výcviku absolventů Vojenské katedry vysokých škol (VKVŠ) i nově příchozích absolventů VAAZ. Ti se pak podíleli na 3. a 4. obnově TM 25 a TM 50.
V rámci TGO byl od r. 1978 pověřován i vedením výcviku vojáků v záloze. S nimi jako náčelník oddělení absolvoval řadu vojenských cvičení, později jako náčelník štábu TGO.
V září r. 1988 byl ustanoven na funkci náčelník štábu TGO. Tuto funkci zastával až do října 1992, kdy byl TGO zrušen.
Od listopadu 1992 do září 1995 byl náčelníkem provozu topografického zabezpečení střediska mapování.
Od října 1995 do 30. 6. 2000 vykonával funkci náčelníka střediska geodézie a mapování.
V období listopad 1998 až červen 1999 absolvoval osmiměsíční kombinovaný kurz anglického jazyka s hodnocením STANAG 1.
Dnem 1.7. 2000 byl z důvodu reorganizace a snižování počtů v AČR propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a odešel do zálohy s povolením nosit vojenský stejnokroj.
Již v roce 2000 byl pověřen vybudováním pracoviště výstupní kontroly (PVK) VTOPÚ. Od 1. 7. 2000 byl přijat jako občanský zaměstnanec VTOPÚ a ustanoven do funkce vedoucí PVK. V této funkci uplatnil své bohaté zkušenosti v oblasti geodezie a především v oblasti zpracování topografických map měřítek 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000. Z titulu zastávané funkce kontroloval, zda směrnice a prováděcí pokyny jsou v souladu s převodem produkce do geografických standardů NATO, podle nichž se tvořila řada speciálních map pro letectvo, dělostřelectvo a pro NATO.
Do důchodu odešel dne 31. 12. 2009. Celkem působil ve Vojenské topografické, později geografické službě více jak 40 let.
Pplk. Ing. Škvrna při výkonu všech zastávaných funkcí uplatňoval vždy lidský přístup ke spolupracovníkům. K jeho charakterovým vlastnostem patřil smysl pro pořádek, poctivost, odpovědnost za včasné plnění úkolů a náročnost k sobě i podřízeným.
U spolupracovníků byl oblíben i pro své další povahové rysy, ke kterým patří zejména upřímnost, veselost, přímost a kolegiálnost.
Pplk. Ing. Škvrna je nositelem několika resortních vyznamenání, ke kterým patří medaile „Za službu vlasti“ 1980, „Za zásluhy o obranu vlasti“ 1987, medaile AČR III. stupně a medaile VGHMÚř.
Pplk. Ing. Škvrna je ženatý. S manželkou Hanou vychovali dceru Bohunku a syna Pavla. Společně se těší z vnuka Tomáše. K jeho zálibám patří práce na chalupě, na zahradě a houbaření. Rád si zahraje na harmoniku a na každoročních srazech s ní potěší i spolužáky z VAAZ.