Pplk. v. v. Antonín SRUBJAN

Životopis
Dne 1. února 2014 se dožil 75 let bývalý dlouholetý příslušník Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce podplukovník v. v. Antonín Srubjan. Jubilant žije s manželkou Lidmilou v Novém Městě nad Metují, spolu vychovali 2 syny Martina a Lubora a společně se těší ze 4 vnoučat.
Antonín Srubjan se narodil 1. února 1939 v Hrubé Vrbce, okres Hodonín. Pět tříd národní školy navštěvoval v letech 1945 až 1953 v Hrubé Vrbce a tři třídy střední školy v letech 1945 až 1950 ve Velké nad Veličkou. Dále pokračoval ve studiu na Jedenáctiletém střední škole ve Strážnici, kterou ukončil maturitou v roce 1956.
V letech 1956 až 1958 absolvoval Automobilní učiliště v Nitře, při vyřazení dne 31. 8. 1958 byl jmenovaný poručíkem z povolání. Již jako příslušník VTOPÚ absolvoval v období od 1. 10. 1968 do 25. 7. 1969 ve Vyškově kvalifikační kurz tankového a automobilního vojska technického směru.
Po ukončení Automobilní učiliště v Nitře nastoupil na funkci velitel automobilní čety 23. tankového pluku 4. armády v Janovicích nad Úhlavou. U různých motostřeleckých a dělostřeleckých útvarů 4. armády působil na funkcích velitel čety technického zabezpečení a automobilní technik až do května 1963.
Dnem 31. května 1963 nastoupil ke VTOPÚ Dobruška na funkci velitel automobilní čety. Dnem 24. listopadu 1964 byl pověřen výkonem funkce velitele Topografické roty VTOPÚ a od 1. září 1965 do 31. ledna 1972 zastával funkcí velitele Topografické roty TGO. Zde věnoval zvýšenou pozornost přípravě řidičů a zkvalitnění údržby automobilní techniky. Toto se pozitivně projevilo při výjezdech vozidel na polní práce a při komplexních prověrkách VTOPÚ z úrovně Topografického oddělení GŠ, kdy automobilní služba byla vždy hodnocena stupněm „VÝTEČNĚ“.
Od 1. února 1972 do 20. května 1974 byl ustanoven na funkci důstojník pro organizační a mobilizační věci VTOPÚ. V období od 21. května 1974 do 31. 10. 1983 zastával funkci zástupce velitele TGO pro technické věci. Zde řešil úkoly technického a týlového zabezpečení TGO včetně materiálního zabezpečení polních měřických prací. Současně došlo k obměně automobilní techniky za nové modernější typy UAZ a Volha a zavedení mobilních souprav POČTÁŘ, GEOS a TOPOS. Zúčastnil se řady odborných taktických cvičení TGO, kde především organizoval a zabezpečoval přepravu osob a techniky po železnici do místa výcviku záloh a vlastního cvičení. Od 1. listopadu 1983 do 31. října 1992 zastával funkci Zástupce náčelníka ústavu pro týl VTOPÚ. Jeho zásluhou došlo k modernizaci autoparku VTOPÚ a vystavěny ESO přístřešky. Podílel se na zajišťování stavebních úprav budov, zejména modernizaci topení. Od 1. listopadu 1992 byl ustanoven na funkci Důstojník pro plánování a výcvik skupiny velení VTOPÚ a od 1. prosince 1993 na funkci Zástupce náčelníka štábu skupiny velení VTOPÚ, kterou zastával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání dnem 30. září 1995. Celkem odpracoval ve VTOPÚ Dobruška více jak 32 roků.
Podplukovník v. v. Antonín Srubjan, je nositelem medaile „Za službu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1964 a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“, udělena v roce 1975. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. října 1977.
Podplukovník v. v. Antonín Srubjan byl výraznou osobností v oblasti automobilní služby, později na úseku technického a týlového zabezpečení TGO a VTOPÚ. Vždy nesl za svá rozhodnutí osobní odpovědnost a důsledně kontroloval jejich splnění. Své podřízené dovedl motivovat pro kvalitní splnění uložených úkolů.