Plukovník RNDr. Josef Štekl, CSc.

Životopis
Josef Štekl se narodil dne 9. listopadu 1934 v Brně. S meteorologií se začal seznamovat po maturitě na gymnáziu v Moravských Budějovicích v roce 1953.
Po absolvování prvního semestru studia meteorologie na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze přešel v roce 1954 ke studiu meteorologie na Letecké fakultě Vojenské Technické Akademie v Brně. Vlastní studium zakončil v roce 1958 jako nadporučík, promovaný fyzik, když byl v té době nejlepším posluchačem studijní skupiny. V oboru meteorologie se aktivně prosazoval již jako vysokoškolský student, když publikoval obsáhlý článek o proudovém větru (v současnosti tryskové proudění) a v roce 1958 společně s RNDr. Zdeňkem Procházkou přeložil třetí díl publikace „Příručka pro krátkodobou předpověď počasí“, která v té době představovala novou učebnici synoptické meteorologie.
Po ukončení studií působil jeden rok ve funkci Letecký meteorolog u 11. letištního praporu v Přerově. V té době se spoluautorsky podílel na napsání kapitoly „Meteorologie“ v knize „Let za ztížených povětrnostních podmínek“ (Naše vojsko 1963).
V roce 1959 byl přeložen k Hlavnímu leteckému povětrnostnímu ústředí v Praze, kde působil v Synoptickém oddělení, nejprve jako řadový synoptik, později ve funkci Náčelník směny. Na svém novém pracovišti významným způsobem přispěl k zásadním změnám v dosavadní synoptické praxi spočívající v přechodu od již zastaralé metody fyzikální extrapolace k postupnému zavádění a praktickému využívání metod numerických předpovědí výškových map.
Jeho zájem o výzkumnou činnost v meteorologii se v plné míře naplnil v roce 1967, kdy začal působit v rámci Oddělení povětrnostního výzkumu a klimatických charakteristik. V té době zpracoval několik výzkumných zpráv s tematikou objektivizace předpovědních metod, přičemž nejvíce zájmu soustředil na pokračování tématu své diplomové práce a to předpovědi mlh a dohlednosti. Za zmínku rovněž stojí jeho v roce 1973 zpracovaná „Metodika střednědobé předpovědi počasí v podmínkách HPÚ“, principielně vycházející z numerických prognóz meteorologických polí.
Nastupující období kádrové očisty po roce 1968 se Josefa Štekla jako bezpartijního nejprve nijak významně nedotklo, avšak jeho tehdejší politická neangažovanost se velmi brzy stala hlavní příčinou jeho odborného nedocenění, přehlížení dosažených pracovních výsledků a zastavení služebního postupu.
Přes potíže politického charakteru získal v roce 1973 na Přírodovědecké fakultě University Jana Evangelisty Purkyně v Brně titul RNDr. a rovněž vědeckou hodnost Kandidát věd.
V roce 1977 RNDr. Josef Štekl, CSc., odborně garantoval realizaci projektu prvních v Československu pravidelně vysílaných objektivních analýz výškových map a map mezní vrstvy atmosféry.
Koncem 70. let začal pracovat na tématu předpovědi extrémních meteorologických stavů a této problematice se dále věnoval po roce 1980 již jako vědecký pracovník Ústavu fyziky atmosféry Československé akademie věd. Výsledkem jeho práce byla tehdy mimo jiné tzv. „typizace povětrnostních situací“, příznivých pro vznik některých extrémních povětrnostních prvků a jevů, přičemž část výsledků byla publikována v knize „Cirkulační procesy a atmosférické srážky v ČSSR“ (UJEP Brno 1986).
V období od podzimu roku 1979 do 31. prosince 1980 působil major RNDr. Josef Štekl, CSc., krátce ve Výzkumném a zkušebním středisku 031 ve Kbelích. Odkud odešel do zálohy a začal pracovat v Ústavu fyziky atmosféry ČSAV.
Na základě úspěšně absolvovaného výběrového řízení byl v červnu roku 1990 jmenován Akademickou radou Československé akademie věd do funkce Ředitel ústavu fyziky atmosféry ČSAV, které po dalším výběrovém řízení vykonával až do května roku 1998. V následujícím období až do roku 2008 pracoval jako vedoucí Skupiny a později Oddělení větrné energie Ústavu fyziky atmosféry. Na základě mimosoudní rehabilitace byl v roce 1991 povýšen do hodnosti plukovník.
Od roku 1993 se začal podílet na dlouhodobém výzkumném úkolu vypsaném firmou ČEZ, a.s., zabývající se vlivem meteorologických podmínek na činnost větrných elektráren v horských podmínkách. Díky jeho iniciativě byla v roce 1994 založena Česká společnost pro větrnou energii, která do podvědomí odborných kruhů vstoupila vydáváním časopisu „Větrná energie“ a dále řadou odborných studií, seminářů a konferencí.
K nejznámějším studiím patří projekt s názvem „Perspektivy využití energie větru pro výrobu elektrické energie na území ČR“, který v letech 1994 až 1995 zpracoval kolektiv pracovníků Ústavu fyziky atmosféry akademie věd ČR pod vedením RNDr. Josefa Štekla, CSc. V roce 1996 založil a stal se předsedou správní rady Obecně prospěšné společnosti Milešovka, která sdružuje zástupce obcí, škol a organizací v regionu, včetně soukromých osob. Jejím cílem je v návaznosti na historickou tradici obnovit význam tohoto místa jako významného centra severozápadních Čech v oblasti vědecko-výzkumných, kulturních a turistických aktivit. Od roku 2002 působí jako čestný člen této společnosti.
RNDr. Josef Štekl, CSc., má za sebou rovněž i bohatou pedagogickou činnost. Jako externí pedagog přednášel v letech 1961 až 1963 předmět letecká meteorologie na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně a rovněž vedl synoptická cvičení na Katedře geografie Přírodovědecké fakulty University Jana Evangelisty Purkyně. Na této katedře v období 1983 až 1986 přednášel všeobecnou cirkulaci a od roku 1993 do současnosti vyučuje klimatologii pro větrnou energetiku.
V období 1998 až 2001 přednášel na Katedře geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze na téma dynamická klimatologie.
Členem Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy University v Brně byl v letech 1993 až 2002 a za jeho přínos ve vědecko-odborné činnosti mu byla děkanem fakulty udělena stříbrná pamětní medaile. V současnosti je členem státní komise pro závěrečné a doktorandské zkoušky na Ústavu geografie Masarykovy university a na Katedře meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy.
Od začátku 70. let minulého století je členem Meteorologické společnosti při Akademii věd, v letech 1994 až 1999 byl předsedou její pražské pobočky a rovněž členem hlavního výboru.
RNDr. Josef Štekl, CSc., žije v současnosti v Praze, kde se stále věnuje velkému množství svých aktivit v oblasti meteorologie. Je autorem 85 původních vědeckých prací, spoluautorem 4 odborných monografií a dále je autorem mnoha popularizačních článků, především v oblasti větrné energie. K jeho stávajícím pracovním zájmům je zdokonalování modelů pro výpočet potenciálu větrné energie, měření na meteorologických stožárech a různá odborná posudková hodnocení.


Text převzat s laskavým svolením autora Ing. Miroslava Flajšmana z knihy Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2018.