Podplukovník v. v. Ing. Karel ŠVÁB

Životopis
Karel Šváb se narodil 1. listopadu 1936 v Hradci Králové. Od roku 1943 navštěvoval postupně obecnou školu, střední školu a gymnázium v Jaroměři a Trutnově. Maturoval na Jedenáctileté střední škole v Trutnově v roce 1955. Ještě téhož roku nastoupil studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VA AZ), spojovací fakultě, obor vojensko-průmyslový, kterou ukončil v roce 1960 a získal titul elektrotechnického inženýra. Poté nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce jako občanský zaměstnanec na funkci samostatný technik – elektronik.
Dne 1. února 1967 byl přijat do služebního poměru důstojníka z povolání na funkci Náčelníka oddělení zabezpečení provozu výpočetního střediska VTOPÚ v hodnosti kapitána. Postupně vykonával odborné funkce Staršího důstojníka - inženýra elektronika technické údržby samočinného počítače VpS (1967 až 1968), Hlavního inženýra – vedoucího inženýrsko-technického zabezpečení samočinných počítačů VpS (1968 až 1978), Náčelník provozu inženýrsko-technického zabezpečení Střediska projektování a inženýrsko-technického zabezpečení (1978 až 1992) a Staršího důstojníka – inženýra provozu inženýrsko-technického zabezpečení Střediska technického a týlového zabezpečení (1992 až 1993).
Dne 31. prosince 1993 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání do starobního důchodu.
Podplukovník v. v. Ing. Karel Šváb, je nositelem medaile „Za službu vlasti“ v roce 1975 a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“ v roce 1984, které mu byly uděleny za dlouholetou obětavou práci pro VTOPÚ. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. 11. 1976.
Za rozsáhlým výčtem zastávaných funkcí se skrývá velmi široký rozsah a obsah odborných činností, které Ing. Šváb příkladně zvládal po celou dobu působení. Rozvíjející se oblast IT vyžadovala též neustálé odborné vzdělávání. V průběhu služby absolvoval řadu odborných kurzů a školení. Již krátce po nástupu ke VTOPÚ absolvoval stáž a školení na počítač Zusse 11 přímo ve výrobním závodě v tehdejší NSR a mohl tak dál zaškolit techniky, kteří o počítač pečovali. Vhodno poznamenat, že se jednalo o vůbec první samočinný počítač, zavedený v armádě. V dalších letech následovala školení na počítač Minsk 22 M v kurzu tehdejších Kancelářských strojů, n.p. a v roce 1967 tříměsíční školení ve výrobním závodu v Minsku, zakončené příslušnou certifikací. V roce 1976 absolvoval tříměsíční akademický kurz automatizace a mechanizace velení na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně.
Byl nejen technikem-inženýrem, ale zvláště významnou roli sehrál jako organizátor výstavby a zavádění všech rozhodujících prostředků výpočetní techniky ve všech etapách. Od projektování, vlastní stavby či adaptace, instalace, uvádění do provozu až po následnou technickou péči v celém rozsahu. Ať již šlo o samotný počítač 2. generace Minsk 22 M, nebo o výstavbu střediska pro počítač EC-1033 další generace. Přitom v působnosti jemu podřízených pracovišť byla i technická péče o alfanumerickou děrnoštítkovou soupravu, (rovněž první zavedená v armádě) a v určitých obdobích i o další speciální techniku ve VTOPÚ. Dílčím způsobem byl zapojen i do výzkumně vývojové činnosti, kde byl vždy odborně fundovaným partnerem.
Pplk. Ing. Šváb dokázal vždy vytvářet na pracovištích potřebné podmínky. Jak organizací výstavby příslušného technického zázemí, tak zejména podporou tvořivé aktivity svých podřízených. Rozvážným, klidným, věcným a odborně fundovaným přístupem k řešení problémů i svou skromností a pracovitostí si získal u svých podřízených i spolupracovníků autoritu skutečně neformální.
Je ženatý a s manželkou Milenou, rovněž dlouholetou pracovnicí VTOPÚ, vychovali syna Jana a těší se ze dvou vnoučat. Žijí v Dobrušce.