Podplukovník Josef SÝKORA

Životopis
Josef Sýkora se narodil 15. února 1911 v Besednicích okr. Český Krumlov. Základní školu navštěvoval v Kaplici a Střední průmyslovou školu stavební vystudoval v Praze.
V letech 1934 až 1936 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích, z které byl vyřazen v hodnosti poručíka. V letech 1936 až 1939 působil u pěchotního vojska ve funkcích velitele čety a velitele roty. Za okupace byl učitelem na Průmyslové školy učňovské v Moravské Ostravě. V roce 1945 byl vyslýchán gestapem za propagaci ruského jazyka.
Po osvobození působil krátce u strážního praporu a potom u 2. horského pěšího pluku na Slovensku. Od roku 1945 až do svého odchodu do starobního důchodu byl příslušníkem Vojenské topografické služby. V letech 1945 až 1951 ve Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ) v Praze, kde v roce 1946 absolvoval Topografický kurz VZÚ. Od roku 1951 působil ve Vojenském topografickém ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce jako fotogrammetr. V letech 1953 až 1955 byl učitelem v Ženijně-technickém učilišti v Litoměřicích. V roce 1955 se vrací zpět do VTOPÚ, kde zastával funkce geodetické a topografické. Podílel se zejména na tvorbě a obnově topografických map 1 : 10 000 a 1 : 25 000 a plánů měst. Dnem 31. září 1966 odešel do starobního důchodu.
Jako důchodce pracoval ještě do roku 1975 ve VTOPÚ na v terénu na úkolech 1. a 2. obnovy topografických map.
Za dobu svého působení ve VTOPÚ jako voják z povolání i následně odsloužil 20 roků na polních pracích na celém území tehdejšího Československa. Často s ním na polních pracích pobývala i rodina. Syn Jiří vzpomíná, když jako malý chlapec strávil krásné prázdniny na Východním a Jižním Slovensku.
Podplukovník Josef Sýkora obdržel v roce 1956 medaili „Za službu vlasti a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“ mu byla udělena v roce 1963. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. srpna 1957.
Hlavním a celoživotním koníčkem podplukovníka Sýkory byla četba a studium odborné literatury z oborů geodezie, topografie, fyziky a matematiky. Získané vědomosti aplikoval do své odborné činnosti. Publikoval ve vojenských odborných i dětských časopisech (ABC). V tehdy vydané učebnici Vojenské topografie byl zveřejněn jeho návod na určování světových stran pomocí Měsíce a hodinových ručiček. Významně se zapojoval i do vynálezcovského a zlepšovatelského hnutí ve VTOPÚ.
Josef Sýkora se s manželkou Josefou seznámil při svých studiích v Hranicích a ona jej potom následovala na všech jeho působištích. Vychovali spolu syna Jiřího.
V roce 1963, když si zakoupili osobní automobil, se celá rodina stala vášnivými cestovateli po naší vlasti. Poznávání jejích krás se stalo koníčkem celé rodiny.
Podplukovník Sýkora zemřel dne 17. prosince 1996 ve věku 85 let a je pochovám v rodinném hrobě v Polici nad Metují.