Podplukovník RNDr. Zdeněk Táborský

Životopis
Zdeněk Táborský se narodil dne 25. dubna 1931 v Dobřanech, okr. Plzeň-jih. Základní školu navštěvoval v Dolní Lukavici nedaleko Dobřan. V roce 1950 ukončil gymnázium v Praze a v letech 1950 až 1954 studoval obor meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul promovaný fyzik. Po ukončení vysokoškolského studia vstoupil na vlastní žádost dne 7. října 1954 do armády a stal se vojákem z povolání. V hodnosti poručík působil ve funkci letecký meteorolog u 15. leteckého sboru – stíhacího v Praze-Kbelích. V březnu 1955 působil krátce ve funkci letecký meteorolog u Hlavního leteckého povětrnostního ústředí v Praze a následně byl převeden do podřízenosti Velitelství letectva MNO a byl vyslán k výkonu služby u tehdejší Vojenské technické akademie Antonína Zápotockého v Brně.
Svoji dlouholetou pedagogickou kariéru zahájil 4. dubna 1955, kdy se stal učitelem předmětů fyzika atmosféry a vojenská klimatologie v rámci nově vznikající učební skupiny specializace Vojenská povětrnostní služba při tehdejší Fakultě letectva Vojenské technické akademie Antonína Zápotockého v Brně. V rigorózním řízení zde v roce 1961 získal titul Doktor přírodních věd – RNDr.
RNDr. Zdeněk Táborský se intenzivně věnoval pedagogické a odborné práci. Vydal řadu studijních skript, v odborném periodiku Meteorologické zprávy publikoval odborné články zaměřené na problematiku předpovědi atmosférických bouřek a podílel se na řešení 7 státních a resortních vědeckých úkolů a rovněž obhájil 14 výzkumných zpráv. Za práci v oblasti vojenského školství a službu v armádě byl během své kariéry oceněn několika vojenskými vyznamenáními. Při příležitosti výročí vzniku Hydrometeorologické služby AČR udělil ministr obrany v roce 2009 RNDr. Zdeňku Táborskému za celoživotní pedagogickou činnost vysoké resortní vyznamenání „Záslužný kříž III. stupně“.
Během svého působení ve vojenském školství vychoval stovky absolventů, příslušníků vojenské povětrnostní, později hydrometeorologické služby. Přibližně deset let rovněž externě pedagogicky působil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně.
Zdeněk Táborský byl aktivní i v širší meteorologické komunitě. V roce 1959 se podílel na vzniku Československé meteorologické společnosti při ČSAV, působil jako člen hlavního výboru i jako předseda pobočky této společnosti v Brně. Spolupracoval na tvorbě Meteorologického slovníku výkladového a terminologického.
Kariéru pedagoga a vojáka z povolání ukončil 31. května 1989, kdy na vlastní žádost odešel do starobního důchodu a ve volném čase se začal věnovat rodině, chalupaření, filatelii a genealogii.
Podplukovník RNDr. Zdeněk Táborský zemřel náhle po dlouhotrvající nemoci srdce dne 20. prosince 2012 v Brně.


Text převzat s laskavým svolením autora Ing. Miroslava Flajšmana z knihy Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2018.