Pplk. V. v. Ing. Lumír Tejmar

Životopis
Narodil se dne 6. 12. 1924 v Chroustovicích, mládí strávil ve Vysokém Mýtě, kde jeho otec byl zaměstnán jako městský stavitel. V Mýtě vychodil obecnou a měšťanskou školu a potom studoval na reálce v Pardubicích, ale školu nedokončil, protože byl před maturitou totálně nasazen u německé firmy na stavbu leteckých motorů.
Počátkem roku 1945 se, výměnou, dostal k české firmě v místě bydliště, která se zabývala výrobou motorových stříkaček. V dubnu téhož roku byl předán na práce do Vídně, ale při odjezdu využil zmatku a zběhl. To mu umožnilo věnovat se činnosti v odbojové skupině Odboj čsl. mládeže.
V říjnu po náročných zkouškách byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a v roce 1947 byl vyřazen v hodnosti poručíka dělostřelectva a ustanoven velitelem baterie u protiletadlového pluku v Nitře. V r. 1949 absolvoval aplikační školu dělostřelectva v Olomouci a v roce 1950 Dělostřelecký měřický kurz v Příbrami. Odtud byl přidělen na stáž k Vojenskému zeměmpisnému ústavu v Praze (VZÚ), kde se zúčastnil měřických prací na Šumavě.
V dalších letech vykonával funkci velitele baterie a později náčelníka štábu Měřického dělostřeleckého oddílu.
V letech 1955-1959 studoval na Vojenské akademii AZ v Brně, obor geodetický se specializací na kartografii. Po promoci nastoupil na funkci náčelníka oddělení fotoreprodukce ve Vojenském kartografickém ústavu v Harmanci.
V roce 1960 byl převelen do Ženijně technického učiliště v Bratislavě jako starší učitel odbornosti topografické specializace-kartografické reprodukce. Po zrušení učiliště v roce 1969 byl ustanoven náčelníkem fotoreprodukčního oddělení ve Vojenském kartografickém ústavu. V roce 1970 absolvoval Vyšší akademický kurz geodezie a kartografie na VA v Brně. Na podzim 1972 přemístěn k Vojenskému zeměpisnému ústavu do Prahy a ustanoven náčelníkem oddělení. fotoreprodukce, později zástupcem náč. reprodukčního odboru. V r. 1974 byl ustanoven náčelníkem oddělení rozpočtového plánu.
V r. 1978 byl převelen na Ministerstvo obrany, Administrativně hospodářskou správu do funkce staršího důstojníka pro zásobování topografickým materiálem.
V roce 1982, po dosažení důchodového věku, odešel do zálohy. Jako občanský zaměstnanec pracoval do r. 1990 na redakčním oddělení VZÚ, kde jako redaktor se podílel na tvorbě dvojjazyčných map, automapě ČSR a katalozích souřadnic.
Pplk. Ing. Lumír Tejmar patřil k předním a uznávaným odborníkům topografické služby v oblasti kartografické fotoreprodukce. V době jeho působení učitele v Ženijně technickém učilišti vychoval desítky posluchačů, kteří se stali významnými odborníky a úspěšně se podíleli na tvorbě vojenského mapového díla.
Své odborné znalosti využil zejména ve funkci náčelníka oddělení fotoreprodukce VZÚ v stabilizaci a objektivizaci fotoreprodukčních procesů a v tvorbě speciálních map.
V období svého učitelského působení napsal několik skript vázajících se k fotoreprodukci a karto-polygrafii.
Věnoval se činnostem v zájmových organizacích, zejména v Sokole. Je aktivním členem Klubu Českých turistů, kde s úspěchem uplatňuje znalosti nabyté u topografické služby. Angažoval se zejména při organizaci zájezdů a na výletech, kde cvičil účastníky orientaci v terénu dle map. Jeho stálým celoživotním koníčkem je turistika, která podle něho samotného, je pro něj zdrojem životního elánu.
Stále se zajímá o činnost Vojenské topografické/geografické služby.