Pplk. v. v. Ing. Jiří Trojka

Životopis
Narodil se 31. prosince 1941 v Ostravě – Zábřehu v rodině poštovního úředníka. S rodiči bydlel ve Vratimově až do května 1945, kdy se rodina přestěhovala do Opavy, kde v letech 1947 až 1955 absolvoval osmileté základní vzdělání a poté v letech 1955 až 1959 i středoškolské studium. Na Průmyslové škole stavební v Opavě úspěšně maturoval v oboru pozemní stavby se specializací pro stavby občanské, průmyslové a zemědělské. Po maturitě nastoupil 1. července 1959 do prvního zaměstnaneckého poměru v ČSAO Opava, kde až do nástupu na vojenskou základní službu pracoval 4 měsíce na pozici stavebního technika.
Službu v armádě započal dne 1. listopadu 1959 v Ženijním technickém učilišti – topografický směr v Bratislavě (ŽTU), kde v rámci tříletého studia vykonal základní vojenskou službu a získal středoškolskou zeměměřickou kvalifikaci. Z ŽTU byl 28. července 1962 vyřazen v hodnosti poručíka a stal se vojákem z povolání. Po čtyřleté odborné praxi v Dobrušce a v Bechyni, pak v době od 11. července 1966 do 22. července 1970 absolvoval studium v oboru geodézie a kartografie na Vojenské akademii v Brně. Studium ukončil obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou s výborným prospěchem a dosáhl tak vysokoškolské kvalifikace v oboru zeměměřického inženýrství. Od září 1982 do června 1984 absolvoval čtyřsemestrové postgraduální studium se zaměřením na inženýrskou geodezii na stavební fakultě ČVUT v Praze, které ukončil závěrečnou písemnou prací a ústní zkouškou, taktéž s výborným prospěchem. Později si ještě doplnil vzdělání jednoročním studiem Managementu a jednosemestrovým studiem právních vztahů k nemovitostem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Získal úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
Po ukončení ŽTU nastoupil jako geodet 3. třídy dne 1. srpna 1962 do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce na 2. geodetické oddělení geodetického odboru. Po roce byl v srpnu 1963 přemístěn do Bechyně k armádnímu geodetickému odřadu, kde setrval ve funkci geodeta po dobu tří let až do nástupu na Vojenskou akademii v Brně. Po ukončení vysokoškolského studia nastoupil v červenci 1970 k 5. geodetickému odřadu v Opavě. Zde postupně zastával funkce staršího geodeta, samostatného analytika – programátora, náčelníka 1. geodetického oddělení a poté zástupce velitele útvaru pro věci technické. Po celou dobu služby vojáka z povolání vykonával podle potřeb armády rozličné odborné geodetické činnosti po celém území tehdejší Československé republiky. Podílel se na zřizování orientačních bodů OB 1 a 2 ve státní trigonometrické síti a to na stabilizačních pracích, směrových a délkových měřeních, určování astronomických azimutů i na výpočetních pracích. Pracoval na revizi, obnově a údržbě bodů státní a podrobné trigonometrické sítě, vykonával činnosti topografického mapování 1:10 000, na topografické části obnovy map 1:25 000 a při tvorbě základní mapy velkého měřítka. Pro potřeby armády prováděl různé geodetické práce speciálního zaměření. Zúčastnil se řady součinnostních vojenských cvičení s odborným geodetickým zaměřením. Blíže se věnoval problematice elektronických dálkoměrů, podílel se na řešení vývojových úkolů a posuzování odborných projektů a prací. Na vlastní žádost o propuštění ze služebního poměru odešel k 31. prosinci 1982 v hodnosti podplukovníka, po 23 letech a 2 měsících služby, do zálohy.
Od 1. ledna 1983 započal svou novou profesní kariéru v tehdejší Geodézii, n. p. Opava. Nastoupil do útvaru řízení výroby jako samostatný výrobní dispečer a po dvou letech, od 1. ledna 1985, byl zařazen na funkci vedoucího provozu mapování. Od 1. dubna 1990 byl ustanoven volbou a poté jmenováním do funkce ředitele Geodézie n.p. Opava, který byl posléze přejmenován na Geodézii Opava, s.p. Dále pak, po organizačních změnách, byl postupně od 1. ledna 1991 ředitelem Krajské geodetické a kartografické správy pro Sm kraj, od 1. ledna 1993 ředitelem Katastrálního úřadu v Opavě a od 1. dubna 2004 až do 30. června 2007 ředitelem Katastrálního úřadu pro Msk se sídlem v Opavě. Byl uznávaným odborníkem v oboru. Podílel se na tvorbě resortních technických a legislativních norem i na přípravách a realizaci organizačních změn v rámci resortu. Byl členem kolegia předsedy ČÚZK a opakovaně členem státních zkušebních komisí na stavebních fakultách ČVUT Praha a VUT Brno. Ke dni 30. června 2007 ukončil pracovní poměr v resortu ČÚZK a po odpracování dalších 24,5 let v civilním sektoru geodézie, kartografie a katastru nemovitostí odešel do starobního důchodu.
S manželkou Irenou, se kterou se oženil v roce 1964, spolu žijí v Opavě. Vychovali jednu dceru, která je středoškolskou profesorkou. Od ní mají dvě vnučky, dvojčata. Hodně času tráví na skromné staré chalupě z 2. poloviny 19. století. Stojí v malebném údolí v sousedství lesa a pstruhového potoka v podhůří Jeseníků. Od mládí se věnoval různým sportům, nejdéle a nejvášnivěji volejbalu, který hrával při každé příležitosti a také mnoho let na regionální úrovni v oficiálních soutěžích ČVS, byl i volejbalovým rozhodčím. Ve zralejším věku propadl rekreačnímu tenisu a na kurtech i v halách strávil s kamarády dalších krásných dvacet let. Je celoživotním turistou, miluje české a slovenské hory, kam se pořád rád vrací. K volejbalu se vrátil znovu po roce 2005, když se obě jeho vnučky ročníku 1996 rozhodly tomuto sportu věnovat. Po celou dobu, až do jejich dospělosti, se stal jejich průvodcem, podporovatelem i pomocným trenérem. Tato tvrdá sportovní cesta přinesla i své výsledky. Jedna z nich, až do dvaceti let jejího věku, byla trvale v reprezentačních týmech, mimo jiné reprezentovala ČR na třech volejbalových ME a dvou MS v kategoriích kadetek a juniorek. Poté spojila volejbal i s VŠ studiem doma i v zahraničí (USA). Druhá dala přednost profesní kariéře a náročnému studiu lékařství. Kromě úspěšného studia na UK v Praze se stále vášnivě věnuje mnoha sportovním aktivitám, volejbalu nevyjímaje. Dědova mise skončila a jeho velký sen se naplnil.