plk. gšt. v. z. Ing. Marek VANĚK, DESD

Životopis
Narodil se 30. ledna 1968 v Kyjově. Základní školu ukončil v roce 1982 v Plumlově. Již ve čtrnácti letech se rozhodl svůj život spojit s armádou, a proto nastoupil na Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova v Opavě. Jeho zálibami bylo cestování a zeměpis. Nejvíce se zajímal o atlasovou tvorbu. Z tohoto důvodu bylo jasnou volbou studovat po ukončení gymnázia problematiku geografie anebo meteorologie.
V roce 1986 zahájil studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně jako posluchač studijního oboru kartografie a geodézie fakulty vojensko-inženýrské. Na akademii byl dne 1. února 1987 přijat do služebního poměru vojáka z povolání v hodnosti rotmistra. Jmenován do důstojnického sboru hodnosti poručíka a promován zeměměřickým inženýrem byl dne 12. července 1991.
Jeho první prvotní zařazení bylo u 5. geodetického odřadu v Opavě na funkci starší geodet a po základní době na funkci náčelník měřické skupiny. V souvislosti se zrušením jednotky v roce 1992 zaměřil svoji profesní orientaci na obor polygrafie, ve kterém strávil několik následujících let
K 1. srpnu 1992 byl přeložen ke 2. kartoreprodukčnímu odřadu Vojenského velitelství střed v Olomouci na pozici kartoreprodukční technik. Zde se významným způsobem podílel na vzniku topografické služby u nově vznikajícího velitelství.
Po personálních změnách u polygrafického provozu Vojenského zeměpisného ústavu v Praze byl vzhledem ke svým zkušenostem umístěn dne 1. srpna 1993 na pozici náčelníka provozu ofsetového tisku střediska polygrafické výroby Vojenského zeměpisného ústavu. Zde se podílel na převzetí působností od rušených provozů nakladatelství Naše vojsko. Následně se polygrafický provoz VZÚ stal jediným provozním zařízením tohoto typu v AČR.
Na základě požadavku velitele 2. armádního sboru v Olomouci nastoupil dne 1. března 1995 na pozici náčelníka topografické služby topografické skupiny oddělení zabezpečení velení štábu 6. mechanizované brigády v Brně. Hlavní úsilí věnoval implementaci nových operačních postupů NATO v problematice topografického zabezpečení a získal zkušenosti práce ve vševojskovém štábu svazku.
Postupně absolvoval šestiměsíční kurz francouzského jazyka a dosáhl stupně STANAG 6001 úroveň II, a dále absolvoval šestiměsíční kurz anglického jazyka a dosáhl splnění STANAG úrovně I. V souvislosti s jeho úspěchy byl nominován a dnem 18. července 1997 vyslán k dalšímu karierovému vzdělávání v zahraničí, konkrétně zahájil roční studium brigádního velitelského kurzu při Královském institutu obrany v Bruselu. Stal se jedním z prvních českých důstojníků a prvním geografem, který úspěšně absolvoval toto náročné zahraniční studium a získal zahraniční certifikát umožňující velet jednotce brigádního typu NATO. Následně absolvoval kurz poradců mezinárodního a válečného práva v Bruselu.
Po ukončení studií v roce 1998 bylo rozhodnuto NGŠ o jeho zařazení na odbornou pozici na strategickém stupni velení. Konktrétně nastoupil na pozici VSD-specialista skupiny topografické služby operačního sboru Sekce operační a bojové přípravy Velitelství pozemního vojska GŠ AČR.
V roce 1998 zahájil velitelskou a manažerskou dráhu svého profesního života. Dnem 1. prosince 1998 byl ustanoven velitelem 1. střediska topografické zabezpečení v Olomouci, kde působil do roku 2004. Jednotka se zabývala topografickým, geografickým a polygrafickým zabezpečením pozemních sil AČR.
I při plnění úkolů spojných s řízením odborného prvku se dále jazykové vzdělával a podařilo se mu úspěšně absolvovat tříměsíční kurz francouzského jazyka a zvládnout i závěrečnou zkoušku STANAG 6001 na úrovni III, a pozadu nezůstal ani v jazyce anglickém, kde po úspěšném šestiměsíčním studiu v kurzu anglického jazyka splnil podmínky zkoušky STANAG 6001 úrovně II.
V roce 2003 byl nominován NGŠ AČR k vyslání na další zahraniční studium. Dnem 9. února 2004 byl jako jediný příslušník AČR odeslán na kurz generální štábu na nejprestižnější válečnou školu Francie v Paříži. V rámci studia získal zkušenosti v problematice geopolitiky, geostrategie, velení a řízení strategického stupně, žurnalistiky, managmentu atd. V průběhu studia navštívil Katar a Spojené arabské emiráty jako člen delegace CID Paris. Během studia nevynechal ani svůj profesní růst a absolvoval stáž u 28.groupe geographique v Joigny. Další část své praxe uskutečnil na letadlové lodi Charles de Gaulle, na ponorkách francouzského námořnictva, v jednotkách letectva např. v 36 eskadře AVACS nebo v jednotkách gendarmerie a SAMU v Paříži. Celé studium bylo ukončeno závěrečnými zkouškami a na základě výsledků udělením titulu gšt. Akreditace studia mu umožnila získat i mezinárodně uznávaný titul na základě francouzského zákona „DESD“. Stal se tak v novodobé historii prvním příslušníkem geografické služby AČR oprávněným užívat titul „gšt.“.
Po návratu byl umístěn k Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu v Dobrušce kde zastával funkce náčelník oddělení rozvoje vojenské geodézie a geofyziky, zástupce náčelníka a náčelník štábu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.
Dnem 1. ledna 2009 byl jmenován ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Dobruška. Dne 8. května 2010 byl jmenován do nejvyšší důstojnické hodnosti – plukovník. Na pozici ředitele VGHMÚř působil do 31. července 2014. V průběhu jeho řízení VGHMÚř se úřad zapojil do mezinárodních projektů Multinational Geospatial Co-Production Program (MGCP), k zabezpečení produkce a následného přístupu k celosvětové databázi vektorových geoprostorových dat vysokého rozlišení. Multinational TanDEM-X High Resolution Elevation Data Exchange (TREx), k vytvoření celosvětového homogenního a přesného výškopisného modelu nové generace. VGHMÚř se rovněž zviditelnil zapojením do celé řady mezirezortních projektů s ČÚZK, konkrétně se jednalo o letecké měřické snímkování ČR, laserscaning ČR, digitalizace archivu historických LMS. GeoSl AČR se rovněž aktivně zapojila do projektu Geoinfostrategie ČR. Došlo k modernizaci a zavedení nových prvků mobilní a přemístitelné techniky např. SOUMOP, SGEOB a GEMOZ-C.
Dnem 1. srpna 2014 byl jmenován na nejvyšší odbornou pozici geografické služby AČR - náčelník geografické služby AČR – v rámci Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO. GeoSl AČR pod jeho vedením rozvíjela mezinárodní a mezirezortní spolupráci. Byly zpracovány významné koncepční materiály a vize. Velké úsilí bylo věnováno rozvojovým a investičním projektům GeoSl AČR. Byly zavedeny nové prvky mobilní a přemístitelné techniky a byl modernizován strojový park polygrafického zabezpečení v Praze, GeoSl AČR rozšířila svou schopnost v oblasti polygrafie zavedením technologie sublimačního tisku. Podařilo se mu legislativně rozšířit působnost na celý rezort a z pozice N GeoSl MO zajistil zefektivnění spolupráce vojskových geografů, VGHMÚř a velení GeoSl AČR služby.
Po 38 letech služby v uniformě AČR bude ke dni 31. prosince 2020 ukončen jeho služební poměr VZP a bude propuštěn do zálohy z pozice náčelníka geografické služby MO – vedoucího oddělení GEOMETOC SZZ AČR MO.
1. 1. 2021 jako občanský zaměstnanec byl zařazen na oddělení odborné přípravy a výcviku VGHMÚř jako lektor – geograf. Své odborné a životní zkušenosti tak předává dalším generacím geografů a hydrometeorologů.
Mezi jeho koníčky patří fotografování a cestování. Navštívil více než čtyřicet zemí světa.
Ing. Marek Vaněk, DESD byl honorován řadou českých i zahraničních vyznamenání a ocenění.
Jedním z nejvýznamnějších je stříbrná medaile „Za zásluhy o rozvoj města Dobrušky“.