Plukovník. Ing. Miroslav VEČEŘA

Životopis
Narodil 6. února 1928 v obci Horní Bory u Velkého Meziříčí. Po skončení základní školy se vyučil krejčím v Radostíně u Velkého Meziříčí V letech 1947 až 1949 absolvoval dvouletou Státní mistrovskou školu tkalcovskou a krejčířkou v Prostějově.
Základní vojenskou službu vykonal v letech 1949 až 1951. V prvním roce absolvoval Školu důstojníků v záloze pěchotní v Opavě, zde byl při ukončení povýšen do hodnosti podporučíka. Druhý rok služby sloužil v základních velitelských funkcích (velitel družstva a velitel čety) u útvaru v Brně.
Dne 30. ledna 1952 byl povolán podle §39 zákona k výjimečnému dlouhodobému cvičení do Českého Krumlova na funkci velitel motostřelecké roty. Dne 15. října 1952 byl převelen do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce, kde nastoupil do roční topografické školy. Po jejím absolvování zastával topografické funkce u Topografického odboru VTOPÚ. Zde se podílel zejména na plnění úkolů topografického mapování území státu v měřítku 1 : 25 000 v S-52 a potom na topografickém mapování území státu v měřítku 1 : 10 000.
Již jako voják z povolání studoval dvouleté interní studium na Střední všeobecně vzdělávací škole Zdeňka Nejedlého v Dobrušce, kterou ukončil maturitou dne 28. dubna 1962. V srpnu 1962 nastoupil studium na Vojenské akademii v Brně obor geodézie a kartografie, kde v roce 1967 obhájil diplomovou práci a získal titul zeměměřického inženýra.
Po skončení studia, již v hodnosti podplukovníka, se vrací zpět do VTOPÚ na funkci náčelník topografického oddělení topograficko-geodetického odřadu.. Zde se podílel na přípravě Směrnic pro topografickou část 2. obnova topografických map v měřítku 1 : 25 000 a řídil na oddělení zahájení prací na 2. obnově.
V roce 1971 byl z politických důvodů, souvisejících s jeho nesouhlasem se vstupem vojsk v roce 1969 do republiky, převeden na základní topografické funkce. Ty zastával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání dnem 31. srpna 1975.
Po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání nastoupil od 1. září 1975 jako občanský zaměstnanec na funkci vedoucí redaktor a později normovač u Plánovacího oddělení VTOPÚ, kde působil až do 31. prosince 1988, kdy odešel do starobního důchodu. Zde kromě své pracovní náplně pracoval částí kapacity ve prospěch Výzkumného střediska 090 a podílel se na vývoji AKS DIGIKART. Později ještě pracoval s přestávkami od ledna 1991 do listopadu 1994 ve VTOPÚ na krátkodobé pracovní výpomoci.
Ing. Miroslav Večeřa byl rozhodnutím Krajské rehabilitační komise Hradec Králové ze dne 14. srpna 1990 rehabilitován, povýšen do hodnosti plukovníka, udělena medaile za službu v ČSLA a povoleno nošení vojenského stejnokroje s hodností.
Zemřel 11. října 2021.