Plk. Ing. Vladimír Zmeškal

Životopis
Narodil se 14. června 1931 ve Vehlovicích okres Mělník. V roce 1950 maturoval na reálném na Mělníce a v témže roce zahájil vysokoškolské studium zeměměřického inženýrství na vysoké škole technické Dr. Eduarda Beneše v Brně. Od 2. ročníku pokračoval ve studiu stejného oboru na Vojenské technické akademii v Brně. Studium úspěšně zakončil státní závěrečnou zkouškou v únoru 1955—dosáhl vysokoškolské kvalifikace zeměměřický inženýr.
Do svého prvního zaměstnání nastoupit u VTOPÚ v Dobrušce. V roce 1956 byl jmenován učitelem odborných předmětů (geodezie, topografie, kartografie, matematiky) v Ženijním technickém učilišti v Litoměřicích. Po jeho přesunu do Bratislavy v srpnu 1958 pokračoval v pedagogické činnosti až do roku 1961, kdy byl ustanoven do funkce náčelníka hraničního oddělení VTOPÚ. V roce 1963 byl přemístěn k vyššímu štábu armády do Tábora a vykonával zde různé vyšší odborné funkce až do roku 1986, kdy odešel do zálohy. V průběhu vojenské služby absolvoval roční postgraduální studium geodezie a kartografie na VTA v Brně.
Po důchodu do důchodu pracoval ještě několik let jakko civilní zaměstnanec ve VZU Praha a podílel se zejména na tvorbě nových vojensko-odborných předpisů. Jeho zálibou až do současnosti je zahrádkaření.
Rodiný stav: ženatý, manželka Dagmar, nar. 1957 (před odchodem do důchodu pracovala jako ředitelka pedagogicko-psychologické poradny), syn Vladimír nar. 1958 (JUDr—advokát).
Zemřel 25.prosince 2016.