Zemřel Prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc.

Dne 19. června 2024 zemřel ve věku nedožitých 98 roků významný představitel moderní vojenské kartografie Prof. Ing. Erhart Srnka, DrSc.
Erhart Srnka se narodil se 28. července 1926 v Praze, kde také v roce 1950 absolvoval obor zeměměřictví na Českém vysokém učení technickém. V průběhu vojenské základní služby byl v roce 1951 aktivován a v hodnosti nadporučíka ustanoven jako odborný asistent na katedru geodézie a kartografie tehdejší Vojenské technické akademie Brno. Zde působil jako vysokoškolský pedagog, z toho v létech 1974 až 1986 již jako plukovník ve funkci náčelníka této katedry. Po r. 1986 pracoval na katedře jako civilní profesor do r. 1991.
V roce 1964 se stal kandidátem technických věd, 1972 byl jmenován docentem pro obor kartografie. V roce 1980 obhájil doktorskou dizertaci na téma ”Matematicko–logické modelování procesu generalizace v kartografii” a dosáhl vědecké hodnosti doktora geografických věd. V roce 1981 byl jmenován vysokoškolským profesorem pro obor kartografie.
Během svého dlouholetého pedagogického působení se významně podílel na výchově celé generace vojenských geografů a kartografů – inženýrů a vědeckých aspirantů. Velmi rozsáhlá byla jeho odborná a vědecká práce, jejíž výsledky publikoval ve více než padesáti titulech knih, odborných článků, učebnic a skript.
Prof. Srnka byl také dlouholetým členem-korespondentem Mezinárodní kartografické asociace, dlouhodobě též pracoval v Národním kartografickém komitétu. Měl zásadní podíl na rozvoji vojenského mapového díla.
Významně se podílel na tvorbě vynikajícího kartografického díla Československého vojenského atlasu vydaného v roce 1965. Byl odpovědným odborným redaktorem Vojenského zeměpisného atlasu z roku 1975.
V roce 1968 se spolu s Vojenským zeměpisným ústavem podílel na vypracování a předložení návrhu vojenské mapy měřítka 1:250 000 v pozemní a letecké verzi, určené pro operační stupeň velení jako náhrada za koncepcí již překonanou mapu měřítka 1:200 000. Tato mapa (tzv. mapa JOG), byla zavedena do AČR až po roce 1989, po vstupu ČR do NATO.
Prof. Srnka obohatil světovou kartografickou vědu a přispěl k pozitivnímu hodnocení čs. kartografie ve světě.
Poslední rozloučení se konalo ve středu 26. června 2024 v 14,00 hodin v obřadní síni krematoria města Brna. Pohřbu se kromě rodiny zúčastnilo cca 15 příslušníků geografické služby, VGHMÚř a katedry UO Brno.
Čest jeho památce.