Převzato z GAKO 11/2018Geodetický a kartografický obzorO Topografickom ústavu plukovníka Jána Lipského
v Banskej Bystrici
k jeho 25. výročiu vzniku
a
príležitosti 100. výročia vzniku
Československého vojenského zemepisného ústavu

Pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku TOPOGRAFIKÉGO ÚSTAVU plukovníka Jána Lipského, požiadala redakčná rada GaKO o rozhovor súčasného riaditeľa plk. Ing. Maroša Miškolciho.


Dňa 13. 9. 2018 sa s ním rozprávala predsedníčka redačnej rady GaKO Ing. Katarína Leitmannová.

Pán riaditeľ, predstavte prosím čitateľom časopisu GaKO pôsobnosť TOPÚ.

TOPÚ je jedinečné a špecifické zariadenie rezortu obrany, ktoré vzniklo po rozpade federácie dňa 1. 10. 1993 na základe nariadenia veliteľa ASR. Jeho hlavným poslaním je zhromažďovať a zabezpečiť informácie o území pre účely obrany a bezpečnosti štátu. Zo zákona Národnej rady (NR) SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) zodpovedné za vypracovávanie koncepcií smerov rozvoja geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu a krízového manažmentu, určuje záväzné geodetické systémy a lokalizačné štandardy, spravuje bodové polia, zabezpečuje tvorbu, aktualizáciu a vydávanie vojenského štátneho mapového diela, budovanie a správu Vojenského geografického informačného systému, vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového prieskumu Zeme a archivuje ich, zhromažďuje, zhodnocuje, dokumentuje a archivuje výsledky geodetických a kartografických činností, zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku vojenskej geodézie a kartografie a poskytuje údaje z vojenského štátneho mapového diela a geografického informačného systému subjektom, ktoré plnia úlohy na úseku obrany štátu a krízového riadenia mimo času vojny a vojnového stavu. Ďalej zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov je MO SR prostredníctvom TOPÚ zodpovedné za zhromažďovanie, uchovávanie, poskytovanie a šírenie jednotlivých zložiek národnej infraštruktúry priestorových informácií. Vzhľadom k členstvu SR v štruktúrach NATO (Severoatlantická aliancia) je TOPÚ zodpovedný za geografické zabezpečenie a podporu aliančných krajín NATO spracovaním a poskytnutím základného unifikovaného kartografického diela kompatibilného so všetkými krajinami NATO, poskytovaním geografických údajov pre potreby aliancie či participáciou v niekoľkých mnohonárodných geografických projektoch. Aké súradnicové a výškové systémy používa ASR pre geografické zabezpečenie svojej činnosti a ako udržuje ich realizácie TOPÚ? Na základe zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, medzinárodnej štandardizačnej dohody NATO STANAG 2211 IGEO a vyhlášky MO SR č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu, Ozbrojené sily (OS) SR používajú Svetový geodetický referenčný súradnicový systém 1984 WGS-84, zobrazenie UTM v 33. a 34. páse. Jediným záväzným geodetickým výškovým systémom v OS SR je výškový systém Baltský po vyrovnaní (Bpv). Využíva ASR službu SKPOS? Áno, samozrejme, TOPÚ v plnej miere využíva službu SKPOS (Slovenská priestorová observačná služba) na geodetické zabezpečenie OS SR. Službu prioritne využívame na určovanie súradníc a výšok v reálnom čase. TOPÚ v spolupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom (GKÚ) zabezpečuje nepretržitú prevádzku permanentnej stanice (PS BBYS), ktorá sa nachádza priamo v areáli nášho zariadenia a ktorá permanentne poskytuje údaje do SKPOS. Ako by ste opísali spoluprácu TOPÚ a rezortu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK)? Spolupráca rezortu ÚGKK SR a TOPÚ je dlhodobo na veľmi dobrej úrovni. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby v takejto malej krajine obidva subjekty, ktoré sú zo zákona zodpovedné ako za civilnú tak i vojenskú oblasť geografie, geodézie a kartografie úzko spolupracovali. Obidve inštitúcie podpísali v roku 2000 Dohodu o koordinácii činnosti a spolupráci v oblasti geodézie a kartografie, ktorú v roku 2013 nahradila Zmluva o vzájomnej spolupráci v oblasti geodézie, kartografie a referenčných priestorových údajov medzi ÚGKK SR a MO SR. Na základe tejto zmluvy sú na jednotlivé roky spracovávané a vykonávané „Harmonogramy prác“, kde vzájomne kooperujeme, napr. v oblasti geodetických základov, kde sa spoločne zúčastňujeme medzinárodnej kampane GNSS (Globálny navigačný satelitný systém) konanej v rámci projektu Lokálna geodetická sieť Tatry, ktorej účelom je spresňovanie Štátnej priestorovej siete a jej väzby na realizáciu Slovenského terestrického referenčného rámca. Ďalšími oblasťami spolupráce sú zabezpečenie prevádzky PS BBYS pre SKPOS s následnou distribúciou nameraných hodnôt do Európskej siete permanentných staníc, aktualizácia priestorových databáz ZB GIS (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) a DMÚ VISÚ (Digitálny model územia Vojenského informačného systému o území) a recipročná výmena území s aktualizovanými údajmi a v neposlednom rade i vzájomná výmena a poskytovanie povinných výtlačkov máp a ďalších geografických údajov. Aj keď je spolupráca na dobrej úrovni, vidím tam isté rezervy a do budúcnosti by som bol rád, keby sa naša spolupráca ešte viac prehĺbila a zintenzívnila k obojstrannej spokojnosti. Aj ÚGKK SR, aj TOPÚ spravujú databázu topografických objektov. Aká je spolupráca v tejto oblasti? TOPÚ spravuje databázu topografických objektov s názvom DMÚ, ktorá je súčasťou VISÚ. Vektorový model územia SR je spracovaný a kontinuálne aktualizovaný pomocou fotogrametrických metód a metód pozorovaní a meraní vlastností objektov a javov na stanovenom území. Okrem informácií o hmotných objektoch reálneho sveta (budovy, mosty, cesty, lesy atď.) DMÚ VISÚ obsahuje aj informácie o nehmotných objektoch, napr. hranice administratívneho členenia a pod. Objekty reálneho sveta sú v priestorovej databáze modelované ako trojrozmerné a súčasťou informácií o objektoch je aj údaj o čase získania informácií. Priestorová databáza topografických objektov DMÚ VISÚ je využívaná hlavne pre potreby obrany štátu pre účely tvorby rôznych geografických analýz, referencovania geografických objektov, tvorby rozmanitých kartografických produktov ako aj rôznych účelových mapovaní a priestorových analýz. V rámci spolupráce medzi GKÚ a TOPÚ sa samozrejme obidve inštitúcie informujú aj o vzájomných aktivitách v oblasti aktualizácie údajov pre ZBGIS a DMÚ VISÚ. Snažíme sa o zamedzenie duplicity vykonaných prác, koordináciu svojej činnosti no a v konečnom dôsledku si aj vzájomne poskytovať výsledné aktualizované databázy. Uvedomujeme si však aj rozdielnosť a špecifickosť zamerania obidvoch rezortov, z čoho jasne vyplýva, že obidve databázy nie sú obsahovo úplne totožné v preferovaných objektoch, ale hlavne v ich atribútoch. Napriek tomu sa však snažíme nájsť nejaký konsenzus. Boli vytvorené špeciálne expertné skupiny, ktoré vzájomne spolupracujú s cieľom nájsť technické a obsahové riešenie, ktoré bude obojstranne výhodné pre obidve strany. Obidva rezorty sa tiež zaviazali, že budú koordinovať postupy a distribúciu geografických údajov na verejné portály a tiež budú koordinovať postupy a distribúciu geografických údajov vyplývajúcich z stanovení zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre priestorových informácií v znení neskoršieho predpisu. Je v súčasnej dobe ešte stále aktuálne utajovanie niektorých skutočností? Táto otázka je v súčasnej dobe široko diskutovaná ako v odbornej, tak i laickej časti verejnosti. Má vôbec význam utajovať objekty a informácie v dobe súčasných moderných technológií, ktorých výsledky si môžete voľne vyhľadať na internete? Samozrejme, odpoveď nie je jednoduchá a každá strana má svoju pravdu. V zásade všetky štandardné geografické produkty a informácie, ktoré TOPÚ spracováva sú vytvárané pre potreby príslušníkov OS SR, pre ich služobnú potrebu a nie sú utajované. Produkty a informácie, ktoré sú poskytované do civilnej sféry nie sú taktiež utajované, ale podliehajú licenčným podmienkam. TOPÚ však spracováva niektoré špeciálne produkty pre potreby OS SR, ktoré obsahujú informácie o objektoch strategického významu a v tomto prípade už predmetné databázy alebo výsledné analógové produkty podliehajú utajovanému režimu. Špecifickou oblasťou je samozrejme letecké snímkovanie. V súčasnej dobe je stále v platnosti zákon č. 215/2004 Z. z. o Ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý jasne hovorí, že za „letecké snímkovanie územia SR a vykonávanie geodetických a kartografických prác zodpovedá a vykonáva MO SR. S jeho súhlasom môže vykonávať letecké snímkovanie aj podnikateľský subjekt, ktorý ma platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Podnikateľ, ktorý nadobudne letecký snímkový materiál ho musí predložiť MO SR (TOPÚ) na posúdenie, ktoré určí stupeň utajenia snímkového materiálu. Do posúdenia snímkového materiálu sa s ním zaobchádza ako s utajovanou skutočnosťou“. Pokiaľ sa na snímkach nachádzajú objekty osobitnej dôležitosti (OOD) alebo ďalšie dôležité objekty (DDO), tieto sú následne podriadené degradačnému procesu (maskovanie, rasterizácia) a následne poskytnuté žiadajúcim subjektom na ďalšie využitie. Perspektíva vývoja v tejto oblasti je podmienená aplikáciou inovačných technológií v zobrazovaní krajiny a objektov v nej. Na tomto procese závisí ovplyvňovanie povedomia subjektov, ktoré spravujú tieto špecifické objekty a ich schopnostiam prispôsobiť sa dobe a zabezpečiť ochranu objektov iným spôsobom ako zamedziť ich zobrazovaniu na leteckých záberoch. Ak sa docieli stav, že správcovia objektov osobitej dôležitosti a strategických objektov sa prispôsobia dobe a podmienkam, ktoré poskytujú informačné a zobrazovacie technológie a zabezpečia ochranu inkriminovaných objektov iným spôsobom, môže vzniknúť tlak na legislatívny proces o úpravu príslušných ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o Ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a tým k uvoľneniu celého procesu bez režimových opatrení v intenciách uvedeného zákona. Tento rok si váš ústav pripomína 25. výročie založenia. Ako ho oslávite? Vzhľadom k súčasným finančným možnostiam TOPÚ budú oslavy 25. výročia založenia TOPÚ viac menej symbolické. Aj keď to síce nie je okrúhle výročie, aj štvrťstoročie organizácie, ktorá vznikla v danom čase na „zelenej lúke“ stojí za to, aby sme si pripomenuli a zaspomínali na neľahké začiatky, postupné budovanie i súčasnosť nášho zariadenia. Oficiálne oslavy budú zahájené 13. 9. slávnostným ceremoniálom za účasti všetkých zamestnancov TOPÚ, ale i pozvaných hostí z MO SR, partnerskej Geografickej a Hydrometeorologickej služby Armády Českej republiky, Univerzity Mateja Bela, bývalých náčelníkov Topografickej služby ASR i riaditeľov TOPÚ. Cieľom ceremoniálu je nielen si pripomenúť 25 rokov existencie našej inštitúcie, ale zároveň vyznamenať a oceniť tých, ktorí tu prežili väčšiu časť života a sú nezmazateľnými písmenami zapísaní v histórii budovania modernej vojenskej geografie. Sprievodným programom bude taktiež ukážka výrobných pracovísk, súčasných moderných technológií a produktov a návšteva siene tradícií vojenskej geografie pre pozvaných hostí. Aby sme si pripomenuli 25. výročie aj inak ako len oficiálne, pripravili sme pre príslušníkov TOPÚ športový deň v horskom hoteli Granit Smrekovica, kde dúfam strávime všetci príjemný deň v kruhu svojich kolegov a pospomíname na doby minulé, ale s myšlienkami aj na doby budúce. Ďakujem za rozhovor.

Ing. Katarína Leitmannová, ÚGKK SR, foto: Petr Mach, Zeměměřický úřad

Ministerstvom obrany Československej republiky (MNO ČSR) bol v roku 1918 vytvorený 9. odbor – kartografické oddelenie s cieľom vybudovať Zemepisný ústav. V roku 1919 bol premenovaný na Československý vojenský zemepisný ústav s používaným názvom Vojenská zemepisná služba. Začalo sa s vydávaním prvých československých máp v národných názvosloviach, na hraniciach susedných štátov prebiehalo meračské zabezpečenie rozhraničovacích prác s Maďarskom, Rakúskom a Poľskom a nové mapovanie. V roku 1923 prišlo k premenovaniu Československého vojenského zemepisného ústavu na Vojenský zemepisný ústav (VZÚ). Boli zabezpečené technické pomôcky na výkon prác v kartografii, prvý ofsetový stroj a prekresľovač leteckých snímok. Na topografické práce sa používal stolový tachymeter (eklimeter) a ako doplnkový podklad sa začali používať letecké snímky. V roku 1927 bolo dodané prvé lietadlo na vykonávanie leteckého snímkovania, neskôr fotolet vybavený kamerovou technikou pre radarové snímkovanie a zaviedla sa nová úprava špeciálnej mapy v mierke 1 : 75 000 (terén hnedý, lesy zelené, ostatný obsah čierny). Začali sa používať teodolity Wild so sklenenými kruhmi, bola prijatá nová koncepcia mapového diela, začalo sa používať dočasné šikmé konformné kužeľové zobrazenie Křovákovo (z dôvodu zjednotenia s civilným), ktoré sa od roku 1937 používalo ako definitívne zobrazenie. V oblasti výučby boli zavedené geodetické kurzy pre dôstojníkov československej armády a dopracovali sa teoretické základy a inštrukcie pre nové vojenské mapovanie. Následne sa v roku 1934 začalo s mapovaním v mierke 1 : 20 000, stanovili sa nové mobilizačné úlohy v súvislosti so situáciou v Európe, boli vydané opatrenia k utajovaniu podkladov a prác v rámci topografickej služby (TS) a bol spracovaný a vydaný nový značkový kľúč a v roku 1935 bol vydaný prvý národný atlas samostatného štátu – ATLAS REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ (obr. 1). V roku 1937 sa začala výstavba záložných objektov VZÚ v Harmanci. V dôsledku mníchovského diktátu v roku 1938 musel VZÚ odovzdať podklady z odstúpených území Nemecku, Poľsku a Maďarsku a boli vytýčené a do máp zakreslené nové štátne hranice. V rámci demobilizácie armády počas vojnových rokov VZÚ bol zaradený do pôsobnosti protektorátneho Zemepisného ústavu ministerstva vnútra a premenovaný na Vojenský zemepisný ústav v Banskej Bystrici a v roku 1940 premiestnený do Bratislavy.

Po vojne v roku 1945 obnovil činnosť VZÚ v Prahe a do jeho štruktúr bol včlenený VZÚ Bratislava. Za účelom doplnenia chýbajúcich odborníkov VZÚ bola založená topografická škola. Obnovili sa poškodené objekty vo VZÚ Harmanec, VZÚ Bratislava bol premiestnený späť do Banskej Bystrice a začala sa výstavba Vojenskej topografickej služby Československej armády (ČSA). Bola vytýčená a zameraná nová štátna hranica so Zväzom sovietskych socialistických republík. Vytvorilo sa topografické oddelenie operačnej správy Generálneho štábu ČSA a začali sa práce na dočasnej topografickej mape (TM) v mierke 1 : 50 000. V roku 1951 bol VZÚ Praha rozdelený na tri ústavy: VZÚ Praha, VZÚ Dobruška a VZÚ Banská Bystrica. Boli vytvorené topografické oddelenia, československá Jednotná trigonometrická sieť katastrálna (JTSK), transformáciou pripojená k sovietskemu súradnicovému systému 1942 (S-42), zavedený výškový systém Bpv, začalo TM územia ČSR, fotolet z VZÚ bol prepodriadený veliteľstvu letectva, boli stanovené zásady jednotného mapového diela a bol zavedený systém 1952 (S-52). V roku 1954 sa začalo vydávanie Vojenského topografického obzoru. O rok neskôr prišlo k pripojeniu Československej trigonometrickej siete k sovietskemu súradnicovému systému S-42 a k demarkácii štátnej hranice. V roku 1957 bolo dokončené topografické mapovanie celej ČSR v mierke 1 : 25 000, začalo sa s rekognoskáciou, revíziou a údržbou bodov trigonometrickej siete, bola vyvinutá prvá pojazdná topografická súprava PST 11 a boli zriadené kartoreprodukčné pracoviská v Příbrami, Tábore a v Písku. Po roku 1960 sa začalo budovanie orientačných bodov na bodoch štátnej trigonometrickej siete, vo Vojenskom topografickom ústave (VTOPÚ) bol nainštalovaný prvý samočinný počítač ZUSE Z-11, boli zavedené geodetické prístroje novej generácie – svetelný diaľkomer (obr. 2), geodimeter, rádiový diaľkomer MRA-1, gyroteodolit KT-1 a dierkoštítková súprava ARTIMA. V roku 1965 bol dokončený a vydaný Československý vojenský atlas. Začala sa obnova topografickej mapy z územia ČSR s využitím leteckých meračských snímok (LMS), práce na spojení trigonometrických sietí susedných štátov Varšavskej zmluvy a začali práce na digitálnom vyjadrení údajov terénu (strojová mapa). Začala sa výstavba seizmickej stanice Polom a bola vydaná učebnica kozmickej geodézie. V roku 1968 nastáva sprísnenie utajovania geodetických a kartografických podkladov a ich oddelené používanie vo vojenskom a civilnom sektore, do prevádzky bola zavedená metóda analytickej aerotriangulácie (AAT), do VTOPÚ bol dodaný sálový počítač Minsk-22, začalo sa spracovanie Vojenského zemepisného atlasu, na stanicu Polom bola dodaná fotografická komora za účelom pozorovania umelých družíc Zeme s pravidelným pozorovaním od roku 1970 a zároveň začala seizmická detekcia jadrových výbuchov. Začína sa systematický výskum a vývoj digitálneho modelu reliéfu (DMR), vo fotogrametrii bola zavedená technológia diferenciálneho prekresľovania a tvorba fotomáp, vývoj automatizovaného kartografického systému (AKS) DIGIKART a bol vydaný Vojenský zemepisný atlas. V roku 1975 sa začala spolupráca s Českým úřadem geodézie a kartografie a Slovenským úradom geodézie a kartografie pri tvorbe máp stredných mierok. Od roku 1980 dochádza k využívaniu automatizovanej a výpočtovej techniky vo všetkých ústavoch, dokončujú sa výskumné práce k výstavbe a využitiu digitálneho modelu terénu, bolo vyriešené unikátne prepojenie fotosádzacieho automatu s počítačom, neskôr nastáva hromadné prevádzkové využitie DMR1 a 2, do topografickej súpravy POČTÁR bol doplnený 8-bitový mikropočítač POTAS, bol zahájený vývoj a výskum Digitálneho modelu územia (DMÚ) 200, od roku 1989 bol zavedený elektrografický prístroj na farebné kopírovanie a 16-bitové mikropočítače. Rokom 1990 prichádza k novej koncepcii rozvoja, začala sa využívať metóda GPS (globálny navigačný satelitný systém), sú zrušené vojenské katedry vysokých škôl, nadviazané sú medzinárodné kontakty s mapovacou agentúrou USA, vojenskými zemepisnými službami Bundeswehru a armádou Rakúska. V roku 1992 po prijatí ústavného zákona o zániku československej federácie a v súlade so zmluvami boli prijaté opatrenia k vytvoreniu samostatných TS republikových armád Českej republiky (ČR) a Slovenskej republiky (SR) k 1. 1. 1993. Slovenská TS bola riadená topografickým oddelením Generálneho štábu armády SR, zastrešuje Správu topograficko-geodetického zabezpečenia Kremnica a Kartoreprodukčnú základňu Nemšová.

1. 10. 1993 bol založený TOPÚ v Banskej Bystrici ako náhrada bývalých odborných federálnych zariadení a bola podpísaná prvá medzinárodná zmluva s mapovacou službou Defence Mapping Agency (DMA) z USA. Postupne sa budoval TOPÚ materiálne aj personálne, boli delimitované materiály a podklady z ČR. V ďalších rokoch sa začali poľné práce obnovy TM v mierke 1 : 25 000, začalo sa systematické letecké meračské snímkovanie, prišlo k transformácii geodetických bodov do jednotného systému a k vydaniu nových katalógov súradníc. Boli podpísané bilaterálne medzištátne zmluvy, dohoda s Geodetickým a kartografickým ústavom v Bratislave o spoločnej údržbe Štátnej trigonometrickej siete a boli usporiadané medzinárodné konferencie „Geoinformatika v službách Armády SR“, „Štátny informačný systém a Armáda SR“. Začal sa projekt Vojenského informačného systému o území (VISÚ). V roku 1999 bola vybudovaná permanentná stanica GPS v objekte TOPÚ s polyfunkčným vybavením, došlo k postupnému ukončeniu analógovej tvorby TM a k prechodu na novú digitálnu technológiu CPD (centrálna priestorová databáza). Vzniklo nové štandardizované dielo z celého územia SR v mierke 1 : 50 000 (obr. 3). V roku 2002 SR dostala pozvánku k vstupu do NATO (Severoatlantická aliancia) a boli stanovené podmienky pre vstup. O rok neskôr pokračovali medzinárodné meračské kampane, konala sa medzinárodná konferencia pracovnej skupiny pre mapovanie, geodéziu a kartografiu s účasťou krajín NATO. TOPÚ začal s tvorbou nových produktov: ortofotomapa a vektorová databáza územia SR. Na stránke Ozbrojených síl (OS) SR bola zverejnená voľne dostupná databáza Vmap Sk a rastre nových analógových TM v mierke 1 : 100 000. V roku 2004 vstúpila SR do štruktúr NATO. TOPÚ si zabezpečil stabilnú pozíciu v štruktúre OS SR, zásobovanie mapami prešlo do zodpovednosti logistiky vrátane centrálneho skladu máp, prvýkrát bolo obsadené miesto príslušníkom TS v štruktúrach NATO v pozícii hlavného geografického dôstojníka. Neskôr sa všetky aktivity, koncepcie, úlohy týkajúce sa geografickej podpory koncentrovali do TOPÚ. V roku 2007 prišlo k rozšíreniu produkcie máp o mierkové rady 1 : 500 000, 1 : 100 000 a vytvorili sa prototypy máp v mierke 1 : 25 000,

1 : 100 000, ktoré zodpovedajú štandardom NATO. Bol podpísaný dodatok s mapovacou službou USA, umožňujúci vzdušným silám a civilnej leteckej informačnej službe prístup k nepretržitým aktualizovaným informáciám z celého

sveta prostredníctvom web stránky NGA USA. V TOPÚ boli spracované údaje satelitných snímok v súlade s medzinárodnou deľ bou, bol aktualizovaný VGI (vektorový grafický interfejs) a TM v štandardoch NATO a bol vydaný nový značkový kľúč a prototyp vojenskej TM mierky 1 : 100 000. Spracoval sa aktualizovaný Katalóg Slnka a Polárky na roky 2010-2014 a bol odovzdaný VISÚ do používania, kde jedným z dátových zdrojov je CPD. V mestskom múzeu v Nemšovej bola inštalovaná stála expozícia „Vojenská topografia“. Pre potreby OS SR TOPÚ pripravil podklady a zúčastnil sa na cvičení „Black Bear 2001“ vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť, vykonával odborné prednášky pre špecialistov topografického, geodetického a geografického zabezpečenia OS SR, bol realizovaný nový druh geografického produktu – 3D geografický model hlavných areálov ministerstva obrany (MO) SR a prevzal kompletný snímkový materiál z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. V roku 2013 sa TOPÚ reorganizoval a stal sa rozpočtovou organizáciou MO SR. Pre TOPÚ boli prioritnými úlohami zber a aktualizácia priestorových informácií o území SR pre VISÚ a pre tvorbu Vojenského štátneho mapového diela pre priame použitie a využitie v OS SR. Spracovali sa údaje o objektoch reálneho sveta, ktorých súčasťou je aj údaj o čase získania informácií, čo umožňuje posudzovať aktuálnosť jednotlivých informácií, objekty sú v geodatabáze modelované ako trojrozmerné, t. j. je možné poznávať územie komplexne vo všetkých troch priestorových rozmeroch. Medzi ďalšie úlohy TOPÚ patrilo aj vyhľadávanie, zber a spracovanie geografických informácií o zahraničnom území. TOPÚ v súčasnosti v jednom zo svojich úsekov spracováva geografické informácie zo zahraničného územia s využitím údajov diaľkového prieskumu Zeme pre potreby OS SR v rámci projektov Multinational Geospatial Co-Production Program (MGCP) a TanDEM-X High Resolution Elevation Data Exchange Program (TREx).

Ing. Darina Keblúšková, ÚGKK SR, foto: Petr Mach, Zeměměřický úřad

Úsek diaľkového prieskumu Zeme (Ú-DPZ) je jedno z odborných pracovísk TOPÚ, ktoré vykonáva zber a spracovanie geopriestorových informácií zo zahraničného územia využitím aktuálnych satelitných scén pasívnych aj aktívnych systémov DPZ s vysokým priestorovým rozlíšením ako zdroja informácií. Odborná činnosť a úlohy Ú-DPZ vyplývajú z aktívnej účasti TOPÚ ako špičkového zariadenia Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), v dvoch medzinárodných NATO (Severoatlantická aliancia) projektoch výroby geopriestorových informácií: • Multinational Geospatial Co-Production Program – MGCP, • TanDEM-X High Resolution Elevation Data Exchange Program – TREx. Multinational Geospatial Co-Production Program (MGCP) je projekt medzinárodnej kooperácie výroby globálnych vektorových dát vysokého rozlíšenia – High Resolution Vector Data (HRVD) z vybraných oblastí sveta, na ktorom participuje 32 krajín NATO. Výroba globálnych vektorových dát je štrukturovaná v rámci geografických buniek s rozmermi 1°x 1° stupeň. Požadovaná absolútna polohová presnosť HRVD dát je stanovená a limitovaná hodnotou strednej polohovej chyby 15 metrov. Zber dát sa vykonáva v softvérovom prostredí ESRI (ArcGIS 9.3). Hustota vyrobených dát je ekvivalentná hustote dát, ktoré sú zobrazené v topografickej mape 1 : 50 000 a 1 : 100 000. Produkcia globálnych HRVD je realizovaná na základe jednotnej technickej referenčnej dokumentácie – (Technical Reference Documentation – TRD), platnej pre všetky krajiny, ktoré sú zapojené do projektu. Produkcia HRVD je koordinovaná, riadená a ukladaná do Medzinárodného skladu geopriestorových informácií (IGW – International Geospatial Warehouse).

Jedným z cieľov projektu MGCP je spracovanie kartografických výstupov nazvaných MGCP Topographic Map – (MTM) požadovanej mierky z vybraného územia. Geopriestorové informácie projektu MGCP majú predpokladané ďalšie využitie vo vojenských a civilných operáciách (obr. 1). TanDEM-X High Resolution Elevation Data Exchange Program (TREx) je projekt výroby a vzájomnej výmeny dát globálneho, homogénneho digitálneho výškového modelu povrchu Zeme (DEM). Do projektu TREx je zapojených 32 krajín. Cieľom programu je vyrobiť DEM povrchu Zeme s globálnym pokrytím, vrátane polárnych oblastí, čo predstavuje približne 19 500 geografických buniek s rozmerom 1° x 1°, 1° x 2° alebo 1° x 4°, v závislosti od zemepisnej šírky. Vzdialenosť bodov modelu TREx DEM s aktuálnymi údajmi o výške je 12 metrov. Navrhovaná relatívna presnosť medzi jednotlivými bodmi modelu TREx DEM je 2 metre v rovinatom území. Absolútna presnosť výškových bodov modelu TREx DEM je 10 metrov v horizontálnom aj vo vertikálnom smere. Výroba a spracovanie výsledných globálnych výškových údajov sa realizuje pomocou špecializovaného editačného softvéru „Digital Elevation Model Editing Software“ (DEMES). Výsledné TREx DEM Finished globálne výškové údaje, ktoré spĺňajú požiadavky špecifikované v Technickej referenčnej dokumentácii sú uložené v centrálnom sklade výškových údajov GEDW (Global Elevation Data Warehouse). GEDW je zároveň nástroj na koordináciu a sledovanie celého projektu ako aj na ukladanie a vzájomnú výmenu dát. Cieľom programu je vyrobiť TREx DEM finálny model celého povrchu Zeme (obr. 2).

Ing. František Lukáč, vedúci úseku DPZ, Topografický ústav OS SR, foto: Petr Mach, Zeměměřický úřad

Dňa 1. 10. 1993 bol založený TOPÚ, poslaním ktorého je zabezpečovať informácie o území pre účely obrany a bezpečnosti štátu a následne poskytnúť užívateľom geografické informácie, produkty a služby potrebné na ich činnosť. Okrem aktuálnych geografických informácií TOPÚ vo svojich priestoroch založil, pri svojom dvadsiatom výročí, stálu expozíciu venovanú vojenskej kartografii „Sieň tradícií“. Sieň tradícií je rozdelená na historickú, prístrojovú a mapovú časť. Tradícia vojenskej kartografie siaha až do obdobia rakúsko-uhorskej monarchie. Historická časť je podrobnejšie venovaná historickým udalostiam od vzniku Československej republiky (ČSR) v roku 1918 a prvého Zemepisného ústavu Armády ČSR, až po súčasný TOPÚ Armády Slovenskej republiky. V rámci historickej časti je predstavený prehľad významných udalostí a osobností v geografii a kartografii od 16. storočia až po súčasnosť. Okrem iných významných osobností sa tu môžeme oboznámiť predovšetkým s plukovníkom Jánom Lipským (1766-1826), významným vojenským kartografom, vojenským teoretikom a vynálezcom (obr. 1). Jeho pôvod a ambície rodiny ho predurčili na vojenskú kariéru, ktorú v armáde rozvíjal predovšetkým ako špičkový slovenský kartograf. Po tomto významnom kartografovi nesie ústav čestný názov – Topografický ústav plukovníka Jána Lipského Banská Bystrica. V prístrojovej časti sú vystavené technické prístroje a pomôcky, ktoré sa používali na prácu v kartografii, geodézii a topografii, nielen v teréne (obr. 2), ale aj pri spracovaní dát (obr. 3). Mnohé z nich umožňovali rozvíjať geodetické a kartografické diela a technické pomôcky, ktoré boli nápomocné pri prechode k dnešným informačným technológiám, globálnym navigačným a družicovým systémom a pod. Niektoré väčšie, dnes už historické prístroje, ktoré sa vzhľadom na svoju veľkosť nezmestili do priestorov Siene tradícií sú vhodne umiestnené aj v iných častiach a priestoroch TOPÚ. Mapová časť je rozdelená a venovaná rôznym obdobiam zobrazovania terénu po súčasnosť. Nachádzajú sa tu ukážky rôznych mapových podkladov v rôznych mierkach podľa obdobia vzniku a závislosti na technických pomôckach (obr. 4). Od kvalitného a podrobného mapového zabezpečenia vojska závisel úspech celej armády, či už pri obrane, výcviku, presune, alebo zásobovaní vojakov. Vystavené exponáty sú prehľadne usporiadané a umožňujú na nie veľkom priestore dozvedieť sa o histórii vojenskej kartografie, čo využívajú aj žiaci a študenti počas odborných exkurzií v TOPÚ.

Ing. Darina Keblúšková, ÚGKK SR, foto: Petr Mach, Zeměměřický úřad