Informace o oslavách
100. výročí založení geografické služby Armády České republiky

Oslavy 100. výročí založení geografické služby Armády České republiky se uskutečnily v Dobrušce ve dnech 23. a 24. května 2018. Oslavy pořádal náčelník geografické služby Armády České republiky (N GeoSl), organizačním zabezpečením a realizací všech doprovodných akcí byl pověřen ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého (VGHMÚř) a Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby (Sdružení).
K oslavám 100. výročí založení geografické služby Armády České republiky byly připraveny tyto akce:

STŘEDA 23. KVĚTNA 2018
10:00 Slavnostní shromáždění (Společenské centrum – Kino 70 Dobruška)
14:00 Slavnostní otevření stálé expozice Vojenské geografie Vlastivědného muzea v Dobrušce (Rýdlova vila)
17:00 Vystoupení VUS Ondráš (Společenské centrum – Kino 70 Dobruška)
17:00 Neformální společné posezení účastníků oslav (restaurace Jelen Dobruška)

ČTVRTEK 24. KVĚTNA 2018
09:00 Odborný seminář (VGHMÚř Dobruška)
13:00 Slavnostní odhalení památníku generála Josefa (VGHMÚř Dobruška)
09:00 Den otevřených dveří VGHMÚř pro bývalé zaměstnance a rodinné příslušníky

DOPROVODNÁ AKCE K OSLAVÁM
9. až 31. května 2018 Výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí v malém sále Společenského centra – Kina 70 Dobruška.

Po několika měsíčních přípravách, řízených organizačním štábem, byly jednotlivé akce připraveny.
První doprovodnou akcí k oslavám 100. výročí založení geografické služby Armády České republiky bylo uspořádání výstavy „Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí“. Výstava se uskutečnila ve dnech 9. až 31. května 2018 v malém sále Společenského centra – Kina 70 Dobruška a byla slavnostně zahájena dne 9. května 2018 ve 13 hodin ředitelem VGHMÚř a místopředsedou Sdružení. Výstava populární formou prezentovala výsledky stoletého snažení generací vojenských geografů a kartografů při zpracováním základního vojenského mapového díla a dalších geografických produktů. Představila návštěvníkům historii vojenského mapování v Českých zemích, především ukázala odbornou produkci všech ústavů služby, Vojenského zeměpisného ústavu Praha, Vojenského topografického ústavu Dobruška, Vojenského kartografického ústavu Harmanec a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého Dobruška. Hlavní část výstavy byla věnována vojenským mapám, prezentovány byly topografické a speciální mapy, reliéfní mapy, automapy, atlasy a letecké měřické snímky. Výstava byla doplněna o fotomapy a plány města Dobrušky. Ukázky map a leteckých měřických snímků byly orientovány především na území Dobrušky a na její okolí. Součástí výstavy byla projekce map a leteckých měřických snímků, které se vzájemně prolínaly v čase.
Zahájení výstavy se zúčastnilo asi 40 bývalých a současných příslušníků VGHMÚř a dobrušských občanů. Výstavu map si dále v dopoledních hodinách prohlédlo okolo 180 žáků druhého stupně základních škol. Někteří z návštěvníků výstavy vyjádřili své pocity zápisem do návštěvní knihy k výstavě.

První den oslav byl zahájen v dobrušském Společenském centru – Kině 70, kde se konalo slavnostní shromáždění současných a bývalých příslušníků geografické služby s představiteli resortu ministerstva obrany. Delegaci ministerstva obrany vedli ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO (OVPzEB) plukovnik gšt. Ing. Vladimír Lang a ředitel Agentury vojenského zdravotnictví AČR brigádní generál MUDr. Zoltán Bubeník. V čestném předsednictvu dále byli N GeoSl AČR plukovník. gšt. Ing. Marek Vaněk, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) Ing. Karel Večeře a starosta Dobrušky Ing. Petr Lžíčař. Moderování slavnostního shromáždění se ujal ředitel VGHMÚř plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.
Vedle již uvedených funkcionářů se jako čestní hosté slavnostního shromáždění zúčastnili bývalí náčelníci služby generálmajor v. v. Ing. Ladislav Kebísek, plukovník v. v. Ing. Karel Raděj, CSc., plukovník gšt. Ing. Pavel Skála a plukovník v. z. Ing. Jiří Drozda, bývalí náčelníci VTOPÚ a VGHMÚř plukovník v. v. Ing. Vladimír Šilhavý, plukovník v. v. Ing. Rudolf Filip, plukovník v. z. Ing. Karel Brázdil, CSc. a plukovník v. z. Ing. Jiří Osička, vedoucí katedry Vojenské geografie a hydrometeorologie plukovník doc. Ing. Vladimír Kovařík Ph.D., MSc., předseda Sdružení přítel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby plukovník v. v. Ing. Bohuslav Haltmar, zástupce SHAPE mjr. v. z. Ing. Luboš Reimann, vedoucí delegace geografické služby Armády Slovenské republiky plukovník Ing. Maroš Miškolci a vedoucí delegace geografické služby Polské armády plukovník Slawomir Jakubiuk.
Po přinesení státní vlajky za zvuku slavnostních fanfár Smetanovy opery Libuše zahájil slavnostní shromáždění plk. Marša. Ústřední projev tohoto shromáždění přednesl náčelník geografické služby plukovník Vaněk, který vystihl nejvýznamnější odborné a rozvojové mezníky ve stoleté historii geografické služby. S pozdravnými projevy vystoupili ředitel OVPeEB plukovník Lang, ředitel Agentury vojenského zdravotnictví AČR brigádní generál Bubeník, předseda ČÚZK Ing. Večeře, starosta Dobrušky Ing. Lžíčař. Dále vystoupili vedoucí delegace geografické služby Armády Slovenské republiky plukovník Miškolci a vedoucí delegace geografické služby Polské armády plukovník Jakubiuk.
Slavnostní shromáždění vyvrcholilo udělováním ocenění vybraným osobnostem z rukou zástupců ministerstva obrany:
Záslužný kříž ministryně obrany České republiky obdrželi plukovník v. v. Ing. Karel Vítek (bývalý zástupce náčelníka VTOPÚ a náčelníka GeoSl AČR), podplukovník v. z. Ing. Luděk Břoušek (výzkumný a vývojový pracovník) a plukovník Ing. Radek Wildmann (zástupce ředitele).
Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy obdrželi podplukovník Ing. Otakar Růžička (náčelník odboru kartografie a geografie), nprap. Pavel Portyš (starší specialista oddělení odborné přípravy a výcviku), o. z. Jaroslav Pokorný (geograf oddělení speciálního monitoringu) a Václav Světlík in memoriam (výzkumný a vývojový pracovník), ocenění převzala partnerka paní Jiřina Škopová.
Pamětní minci ředitele OVPzEB MO k 100. výročí geografické služby AČR obdrželi podplukovník Ing. Karel Vykoukal (náčelník Odboru informací o území), podplukovník Ing. Miroslav Plaček (náčelník Odboru řízení a přípravy), podplukovník v. z. Ing. Libor Laža (výzkumný a vývojový pracovník), podplukovník v. z. Ing. Egon Schubert (vedoucí skupiny dokumentačního fondu a leteckých snímků), o. z. Cyril Mikulec (vedoucí skupiny zabezpečení materiálu) a plukovník v. v. Ing. Bohuslav Haltmar (předseda Sdružení).
Pamětní minci ředitele OVPzEB MO k 100. výročí geografické služby AČR obdržel npor. Ing. Jakub Pacina (starší důstojník oddělení geografických mobilních prostředků) za poskytnutí první pomoci při autonehodě. Jmenovanému se dostalo zaslouženého ohlasu přítomných v sále.
Po skončení slavnostního programu pozval ředitel úřadu oceněné a další vzácné hosty ke krátkému posezení na sále 136 VGHMÚř. Dále vyzval ostatní k návštěvě registračního místa v objektu kasáren, kde získali informace o průběhu oslav, obdrželi objednané pamětní mince, vstupenky a dárkové tašky s pamětním listem k oslavám 100. výročí služby.

V odpoledních hodinách byla slavnostně otevřena stálá expozice Vojenské geografie ve Vlastivědném muzeu v Dobrušce. Expozici přestřižením pásky otevřeli ředitel OVPzEB MO, náčelník GeoSl AČR, ředitel VGHMÚř, starosta a místostarosta města Dobrušky za účasti asi 30 pozvaných hostů. Ředitel VGHMÚř ve svém vystoupení, kromě jiného jmenovitě poděkoval hlavním tvůrcům muzea Vojenské geografie, příslušníkům VGHMÚř Ing. Luďkovi Břouškovi a Ing. Liboru Lažovi a bývalému vedoucímu Vlastivědného muzea v Dobrušce panu Jiřímu Machovi. Řekl, že bez jejich každodenní tvůrčí práce by se muzeum Vojenské geografie v Dobrušce nepodařilo vytvořit. Dále poděkoval za poskytnutí sbírkových předmětů a pomoc při přípravě expozice všem dárcům a spolupracovníkům. Po skončení aktu otevření muzea a jeho první prohlídky pozval starosta města Ing. Petr Lžíčař zástupce resortu obrany a další vzácné hosty ke krátkému setkání na dobrušské historické radnici. Jednotlivé expozice si měli možnost prohlédnout i další návštěvníci, zejména z řad bývalých příslušníků služby.

V podvečer vystoupil ve Společenském centru – Kině 70 pro příslušníky úřadu, hosty a veřejnost Vojenský umělecký soubor Ondráš. Vystoupení shlédlo na 300 diváků.
Následně se konalo v dobrušské restauraci Jelen neformální společné posezení přibližně 60 účastníků oslav. Zde přítomní pokračovali v přátelské besedě, vzpomínali na společné zážitky ale i na nepřítomné kamarády a spolupracovníky. Po 20. hodině odjeli pražští účastníci zpět do Prahy, místní se rozešli kolem 22 hodiny. Shodli jsme se, že se akce vydařila, zvláště hodnotíme možnost sejít se a společně posedět.

Druhý den oslav – čtvrte 24. května pokračoval v 09:00 hodin odborným seminářem s těmito přednáškami: Realizace geodatabáze DMÚ 25 na bázi ZABAGED (plk. Wildmann), Záměr další tvorby vojenského státního mapového díla (plk. Marša), Vojensko-geografické vyhodnocení České republiky (pplk. Ovčarik) a Aktuální mezinárodní projekty GeoSl AČR (RNDr. Bělka, Ph.D.). Vedle příslušníků VGHMÚř se semináře zúčastnila řada bývalých příslušníků služby. Přednášející seznámili zúčastněné s rozvojem spolupráce s civilním resortem, zejména pak s perspektivou budoucí tvorby a obnovy vojenských topografických a speciálních map a dalších geografických produktů.
Souběžně probíhal ve VGHMÚř den otevřených dveří pro bývalé zaměstnance a rodinné příslušníky, při kterém mohli navštívit jednotlivá pracoviště úřadu, prohlédnout si presentační místnost VGHMÚř a připravené mobilní soupravy geografického zabezpečení. V prostorách úřadu se postupně scházeli současní i bývalí zaměstnanci úřadu a celá řada vzácných hostů, kteří dostali příležitost setkat se v připravených prostorech.

Po obědě následovalo v dobrušských kasárnách slavnostní odhalení památníku generála Josefa Churavého. Odhalení památníku byli přítomni ředitel OVPzEB MO plukovník gšt. Ing. Vladimír Lang, N GeoSl AČR plukovník. gšt. Ing. Marek Vaněk, starosta Dobrušky Ing. Petr Lžíčař, místostarosta města Ing. Petr Poláček, tvůrce památníku akademická sochařka Paolina Skávová. Za rodinu generála Churavého se aktu zúčastnili synové, vnuci a pravnuci Vratislav, Václav, Vít, Mojmír a Martin Churaví, MUDr. Eva Howe Churavá a David Petrásek. Moderováním slavnostního odhalení památníku byl pověřen vrchní praporčík VGHMÚř nprap. Karel Kroča. Hlavní vystoupení přednesl ředitel úřadu plk. Marša, který vyzdvihl hrdinství plukovníka Churavého, když ve funkci zástupce velitele VZÚ spolu se svými spolupracovníky organizoval odvoz a ukrytí různých přístrojů, geografických podkladů a materiálů před německými okupanty. Po odchodu do ilegality se zapojil do odbojového hnutí, ve kterém aktivně působil až do svého zatčení gestapem v říjnu 1941. Po zatčení byl několik týdnů surově vyslýchán, dne 30. června 1942 stanným soudem podruhé odsouzen k trestu smrti a ještě téhož dne popraven na kobyliské střelnici v Praze. Po skončení druhé světové války byl posmrtně povýšen do hodnosti brigádního generála. Dne 30. června 2013 propůjčil prezident republiky Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu čestný název „generála Josefa Churavého“.
Památník pak společně odhalili plukovník Lang a plukovník Haltmar. Poté vystoupil zástupce rodiny Churavých, který poděkoval za realizaci památníku. Sochařka Paolina Skávová uvedla, že jí bylo ctí pracovat na tomto památníku. Po skončení slavnostního aktu pozval ředitel VGHMÚř rodinu gen Churavého, tvůrkyni památníku p. Skávovou a další hosty ke krátkému posezení na sále 134 VGHMÚř.
Oba dva dny oslav 100. výročí založení geografické služby Armády České republiky byly doprovázeny krásným slunečním počasím, které přispělo k  důstojnému průběhu oslav. Nezbývá, než si přát, aby geografická služba úspěšně plnila úkoly geografického zabezpečení v rámci ozbrojených sil České republiky a NATO a nadále měla své pevné místo a uplatnění ve strukturách Armády České republiky.