SDRUŽENÍ PŘÁTEL VOJENSKÉ ZEMĚPISNÉ SLUŽBY, Z.S.


Usnesení
členské schůze, konané dne 5. prosince 2015.


Členská schůze
  1. Schvaluje zprávu výboru o činnosti v roce 2015
  2. Souhlasí s rozšířením své činnosti i na vojenskou povětrnostní službu
  3. Schvaluje plán činnosti na rok 2016
  4. Schvaluje Nové stanovy Sdružení, které nabývají účinnosti dnem 5. 12. 2015
  5. Zvolila: Statutárním orgánem a předsedou Ing. Bohuslava Haltmara,
Členy výboru: Ing. Karla Vítka, Ing. Františka Babáka, Ing. Karla Tůmu,
Ing. Oldřicha Bětíka a Ing. Karla Veselého
Revizorem: Ing. Jiřího Müllera
Tajemníkem Sdružení: Ing. Eduarda Vařejku,
Každý ze jmenovaných byl zvolen 100% hlasy přítomných
  1. Výše členského příspěvku v roce 2016 fyzických osob činí 100,-Kč u právnických osob 3 000,-Kč
  2. Ukládá výboru provést do března 2016 kontrolu placení členských příspěvků od roku 2013.
  3. Ukládá výboru zajistit registraci Sdružení dle NOZ na rejstříkovém soudu do konce roku 2015.