Poslední aktualizace proběhla 21.9.2022 - na stránkách : Autorská galerie

Stanovy


Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby


1. Základní ustanovení

Spolek „Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z.s.“
se sídlem: Rooseveltova 23, 160 00 Praha 6, IČ : 26582007

Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z. s., (dále jen Sdružení) je samosprávný a dobrovolný neziskový a nepolitický svazek členů, sdružující zájemce o historii, vědeckotechnický rozvoj, činnost, výsledky a propagaci Vojenské zeměpisné služby a Vojenské povětrnostní služby na území České republiky a. Slovenské republiky. Jeho právní povaha se řídí zákonem č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "občanský zákoník") v platném znění.

Jménem Sdružení jedná jeho statutární orgán, kterým je předseda zvolený výborem Sdružení.
V případě nepřítomnosti předsedy jedná z jeho pověření místopředseda.

2. Účel

Účelem činnosti Sdružení je v souladu s právními normami České republiky a Ministerstva obrany průzkum a shromažďování údajů a dokumentů o činnosti Vojenské zeměpisné služby a Vojenské povětrnostní služby a jejich významných pracovníků od r. 1918 do současnosti, propagace a seznamování široké veřejnosti s novými poznatky a výsledky vědecko-technického rozvoje. Za tím účelem spolupracovat s orgány Ministerstva obrany a jeho složkami i s ostatními odbornými institucemi a zájmovými organizacemi i jednotlivci.

3. Činnost ⊽⊽⊽

4. Členství ⊽⊽⊽

5. Orgány ⊽⊽⊽

6. Členská schůze ⊽⊽⊽

7. Výbor ⊽⊽⊽

8. Revizor ⊽⊽⊽

9. Hospodaření ⊽⊽⊽

10. Zrušení Sdružení ⊽⊽⊽

11. Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí, tj. 5. prosincem 2015.